Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จัดทำรายงานโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 1 

    อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

    โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อก่อสร้างคันกันคลื่นป้องกันทรายทับถมปากแม่น้ำ เพิ่มเสถียรภาพด้านพรมแดน บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำโก-ลก รักษาร่องน้ำของแม่น้ำโก-ลก สำหรับเดินเรือ ส่งเสริมการประมงและเพิ่มรายได้ของประชาชนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการรวมงานก่อสร้างรอกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทยและงานป้องกันอาคารหลักเล็ง B ( Transit Point B) ตำแหน่งอ้างอิงกำหนดพรมแดน ต่อมามีการเสริมรอป้องกันชายฝั่งประเทศไทยเพิ่มเติม และมีคณะทำงานร่วมสองประเทศเพื่อประเมินผลสำ ...