Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จัดทำรายงานโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 1 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อก่อสร้างคันกันคลื่นป้องกันทรายทับถมปากแม่น้ำ เพิ่มเสถียรภาพด้านพรมแดน บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำโก-ลก รักษาร่องน้ำของแม่น้ำโก-ลก สำหรับเดินเรือ ส่งเสริมการประมงและเพิ่มรายได้ของประชาชนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการรวมงานก่อสร้างรอกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทยและงานป้องกันอาคารหลักเล็ง B ( Transit Point B) ตำแหน่งอ้างอิงกำหนดพรมแดน ต่อมามีการเสริมรอป้องกันชายฝั่งประเทศไทยเพิ่มเติม และมีคณะทำงานร่วมสองประเทศเพื่อประเมินผลสำ ...
 • type-icon

  บริหารจัดการความเสี่ยง ด้านอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน และการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเกิดอุทกภัย การจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัย เป็นการดำเนินการในระยะที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยได้ต่อไป สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปร ...