Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา 

   วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ เพื่อให้การใช้พลังงานของโรงเรียนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนฯได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางโรงเรียนฯได้ทำการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศไปเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (Inverter) จำนวน 46 เครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED จำนวน 2,060 หลอด ส่งผลให้โรงเรียนฯ ...