Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 

   วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยในจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รวม 4 สถาบันเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส เพื่อให้การใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางมหาวิทยาลัยฯได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางมหาวิทยาลัยฯได้ทำการเป ...