Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การพัฒนาแบบจำลองการทำงานของโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อการวางแผนการซ่อมบำรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

   สมชาติ ฉันทศิริวรรณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   กระบวนการผลิตน้ำตาลประกอบด้วย กระบวนการย่อยๆ หลายกระบวนการ ถ้าพิจารณาในด้านการใช้พลังงาน กระบวนการผลิตน้ำตาลประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ การหีบอ้อย (milling) การทำระเหย (evaporation) และการตกผลึก (crystallization) รายงานนี้เป็นการศึกษากระบวนการหีบอ้อย ซึ่งทำหน้าที่คั้นน้ำอ้อยจากลำต้นอ้อยโดยใช้ลูกหีบ เท่าที่ผ่านมาการศึกษาการทำงานของกระบวนการนี้อาศัยการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อทำนายการทำงานของกระบวนการในอนาคต รายงานแสดงผลการศึกษาในเชิงทฤษฎีของกระบวนการหีบอ้อยโดยใช้หลักการอนุรักษ์มวล ผลการศึกษานำไปสู่แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการหีบอ้อย ...