Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนา ทบทวน การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2557 

   นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ทำการพัฒนา ทบทวน การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ กฟภ. มีแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อพัฒนา ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ SEPA โดยการจัดทำรายงานครั้งนี้ กฟภ. ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษา) ซึ่งเป็นที่ปรึ ...