Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ (Generation Z) 

  อนุชาติ พวงสำลี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  การศึกษากลุ่มตัวอย่าง 10 กรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัยเกี่ยวกับโลกทัศน์และรูปแบบเยาวชนไทยรุ่นใหม่ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจที่มีต่อโลกทัศน์ ศักยภาพ และปัญหาของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตภายใต้บริบททางสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของสังคมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภายใต้บริบทสังคมแบบใหม่ 10 กรณีศึกษาจึงเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยยุคปัจจุบันที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและเสียงของพวกเขา เพื่อทำให้ผู้ใหญ่ นักวิชาการ ...
 • type-icon

  วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  “โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” เป็นโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบการให้บริการ การจัดกิจกรรม การจัดหาหนังสือ และสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอรูปแบบการจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อพฤติกรร ...