Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ (Generation Z) 

   อนุชาติ พวงสำลี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

   การศึกษากลุ่มตัวอย่าง 10 กรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัยเกี่ยวกับโลกทัศน์และรูปแบบเยาวชนไทยรุ่นใหม่ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจที่มีต่อโลกทัศน์ ศักยภาพ และปัญหาของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตภายใต้บริบททางสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของสังคมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภายใต้บริบทสังคมแบบใหม่ 10 กรณีศึกษาจึงเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยยุคปัจจุบันที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและเสียงของพวกเขา เพื่อทำให้ผู้ใหญ่ นักวิชาการ ...
  • type-icon

   ศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) 

   เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-10)

   การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาใช้แนวทางในการเตรียมกำลังคนที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน โดยมี 6 จังหวัดที่ใช้เป็นพื้นที่ทำการศึกษา ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิควบคู่ไปกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการจากการสัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่ม ของตัวแทนจากภาครัฐ สถานศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน และตัวผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 183 คน โดยจะเริ่มจากการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ผ ...