Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ (Generation Z) 

  อนุชาติ พวงสำลี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  การศึกษากลุ่มตัวอย่าง 10 กรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัยเกี่ยวกับโลกทัศน์และรูปแบบเยาวชนไทยรุ่นใหม่ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจที่มีต่อโลกทัศน์ ศักยภาพ และปัญหาของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตภายใต้บริบททางสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของสังคมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภายใต้บริบทสังคมแบบใหม่ 10 กรณีศึกษาจึงเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยยุคปัจจุบันที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและเสียงของพวกเขา เพื่อทำให้ผู้ใหญ่ นักวิชาการ ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-10)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาใช้แนวทางในการเตรียมกำลังคนที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน โดยมี 6 จังหวัดที่ใช้เป็นพื้นที่ทำการศึกษา ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิควบคู่ไปกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการจากการสัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่ม ของตัวแทนจากภาครัฐ สถานศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน และตัวผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 183 คน โดยจะเริ่มจากการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ผ ...