Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 

   วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

   “โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” เป็นโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบการให้บริการ การจัดกิจกรรม การจัดหาหนังสือ และสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอรูปแบบการจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อพฤติกรร ...