Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   วิจัยเพื่อติดตามและปรับปรุงกระบวนการคัดกรองและการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-17)

   งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและติดตามระบบการคัดกรองและการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข เพื่อให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดกรองนักเรียนยากจนอาศัยเครื่องมือการวัดรายได้โดยอ้อม (Proxy Means Test) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องอัตราการอุดหนุนและเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนยากจนในแต่ละระดับการศึกษา This report aims to develop and monitor effective ...