Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    โครงการตรวจสอบความเสียหายของฐานรองเครื่องจักร : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

    สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008)

    รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพทางกายภาพของโครงสร้างฐานรองเครื่องจักรที่บ่งชี้ถีงสภาพปัจจุบันและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง วิเคราะห์ปัญหา ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างฐานรอง ผลกระทบที่ส่งผลต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการแตกร้าว การเกิดสนิมและการผุกร่อน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน