Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การศึกษาแรงลมโครงการแอชตัน สีลม โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม (WIND LOAD STUDY FOR ASHTON SILOM PROJECT BY WIND TUNNEL TEST) 

    วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการ Ashton Silom โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงลมน้อยก็ใช้กระจกที่บางลงได้ คอนโดมิเนียม Ashton Silom ที่ศึกษาเป็นอาคารสูง 55 ชั้น มีความสูง 186.95 ม. กว้าง 29.67 ม. ลึก 54.14 ม. อาคารตั้งอยู่บนถนนสีลม กรุงเทพมหานคร อาคารที่ศึกษาต้องมีก ...