Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จัดจ้างที่ปรึกษาถอดแบบโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาการจัดทำน้ำหนักดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 

    ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล; Jearsiripongkul, Thira (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    อุตสาหกรรมการก่อสร้างในปี 2553 มีมูลค่าการลงทุนภาคการก่อสร้างทั่วประเทศโดยรวมเท่ากับ 896,772 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างภาครัฐ 487,421 ล้านบาท และการก่อสร้างภาคเอกชน 409,351 ล้านบาท เมื่อเปรียบกับปี 2552 พบว่า มูลค่าการก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั่วประเทศจํานวน 169,595 ราย เป็นการก่อสร้างใหม่ 166,648 ราย และเป็นการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารจำนวน 2,947 ราย ในการอนุญาตก่อสร้างดังกล่าวนั้นมีทั้งที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมดัดแปลง โดยคิดเป็นมูลค่างานก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนรวมทั้งสิ้น 841,942 ...