Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างเสาผนังรับแรงเฉือนและฐานราก อาคารอำนวยการของสถาบันการบินพลเรือน เพื่อยืนยันความถูกต้องของการออกแบบ 

    สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    ด้วยบริษัท อี เอม เอส คอนซัลแตนท์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารอำนวยการ สถาบันการบินพลเรือน และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ รายละเอียดโครงสร้าง เสา ผนังรับแรงเฉือน และ ฐานราก ทั้งนี้โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องสามารถต้านทานน้ำหนักบรรทุกได้โดยปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่างานก่อสร้างโดยรวม ทาง บริษัท อี เอม เอส คอนซัลแตนท์ ได้ติดต่อมายัง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทำการตรวจสอบแบบและรายการคำนวณดังกล่าว ทางผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี วุฒิวิศวกรโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1504 ...