Now showing items 39-58 of 120

  Subject
  การซ่อมบำรุงรักษาฐานรอง [1]
  การซ่อมแซมสะพาน [1]
  การดูแลรักษาโครงสร้างทางพิเศษ [1]
  การตรวจสอบพิเศษ [1]
  การตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษก [1]
  การตรวจสอบโครงสร้าง [1]
  การทดสอบการเสื่อมสภาพ [1]
  การทดสอบคอนกรีต [1]
  การทดสอบสะพาน [1]
  การทดสอบอาคารสูง [2]
  การทดสอบในอุโมงค์ลม [2]
  การบำรุงรักษาฐานรองเครื่องจักร [1]
  การประหยัดพลังงาน/ การลดการใช้พลังงาน [1]
  การประเมินและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่เสียหาย [1]
  การประเมินและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า [1]
  การปรับปรุงอาคารตึก [1]
  การระบายอากาศตามธรรมชาติสลับกับระบบปรับอากาศ [1]
  การวิเคราะห์โครงสร้าง [1]
  การศึกษาแรงลม [5]
  การแตกร้าวของคอนกรีต [1]