Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    กิจกรรมการติดตามประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

    กริช เจียมจิโรจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-21)

    โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ปี 2560 มีสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง แยกเป็นสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 3 แห่ง พะเยา 3 แห่ง แพร่ 2 แห่ง และน่าน 3 แห่ง ผลการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ พบว่า ที่ปรึกษาโครงการมีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตาม TOR ที่กำหนดไว้ จากการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพในการดำเนินการจำนวน 10 ด้าน สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก โดยได้รับคะแนนพึงพอใจเฉลี่ย ...