Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การห่อหุ้มสารสกัดจากโล่ติ๊นลงในฟิล์มพอลิแลคติคแอซิดป้องกันแมลง:เชิงโครงสร้างและเชิงสภาวะจลศาสตร์ 

    ชิราวุฒิ เพชรเย็น (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    น้ำมันโล่ติ๊นเป็นสารที่ได้จากผลของเมล็ดโล่ติ๊น ซึ่งนิยมนำมาใช้งานด้านเกษตรอินทรีย์และด้านการแพทย์ สำหรับงานวิจัยนี้ได้นำเสนอผลของการห่อหุ้มน้ำมันสกัดจากเมล็ดโล่ติ๊นด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพคือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ กัมอะราบิก เวย์โปรตีนไอโซเลท/มอลโตเดกซ์ตริน ที่อัตราส่วนของน้ำมันโล่ติ๊นต่อสารห่อหุ้มที่ 1:2 และ 1:3 โดยใช้เทคนิคสังเคราะห์ไมโครแคปซูลแบบการอบแห้งแบบพ่นฝอย และทำการศึกษาผลฟิล์มกรดพอลิแลคติกเคลือบด้วยไมโครแคปซูลเพื่อเป็นฟิล์มป้องกันแมลง จากการศึกษาผลกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าไมโครแคปซูลมีลักษณะทรงค่อนข้างกลม ผลการวิเคราะห์หมู่ฟัง ...