Show simple item record

dc.contributor.authorธีร เจียศิริพงษ์กุล
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-09-19T03:52:09Z
dc.date.available2019-09-19T03:52:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/607
dc.description.abstractโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 นี้ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลการประเมิน 3 ได้แก่ การประเมินเพื่อแสดงสถานะภาพของหมู่บ้าน วท. ที่ได้รับงบประมาณใน ปี 2561 จำนวน 68 หมู่บ้าน ว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด (ยั่งยืน เข้มแข็งเติบโต หรืออยู่รอด) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้าน วท. จำนวน 24 โครงการคลินิกเทคโนโลยีและ 68 โครงการหมู่บ้าน รวม 92 โครงการ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป (PEST Analysis) พบว่าสถานการณ์การพัฒนาของหมู่บ้าน วท. ว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด เป็นผลการวิเคราะห์จากคะแนนประเมินความพร้อมในการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักที่ได้รับการถ่ายทอด ด้านความพร้อมในการเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ (6M) ด้านการมีส่วนร่วมและการจัดสรรผลประโยชน์ของชุมชนในเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด ด้านการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และด้านความสามารถในการขยายผลสู่ชุมชนอื่น ผลการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินพบ การดำเนินงานระดับหมู่บ้านใหม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินมีสถานภาพ “อยู่รอด” จำนวน 31 จาก 33 หมู่บ้าน, หมู่บ้านต่อเนื่องปี 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินมีสถานะภาพ “เข้มแข็งและเติบโต” จำนวน 14 จาก 14 และการดำเนินงานหมู่บ้านต่อเนื่องปี 3 สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินมีสถานะภาพ “ยั่งยืน” จำนวน 20 จาก 21 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้าน วท. ที่มีผลการดำเนินงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 65 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 95.58 มีปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ จากการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างชุมชนและผู้ดำเนินโครงการ มีการระดมความคิดเห็น ค้นหา คัดเลือกและคัดสรร โดยอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นกับงบประมาณการลงทุน (B/C Ratio) ที่วิเคราะห์ได้ นำมาเทียบกับงบประมาณสนับสนุนรวมจากทุกโครงการ มูลค่า 53.71 ล้านบาท (196 โครงการฯ) สามารถสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ 64.67 ล้านบาทth
dc.description.abstractMinistry of Science and Technology has assigned consultant to assess the results from Technology clinic and Science-Technology village projects in year 2018. The assessment includes situation of the villages granted in year 2018 (68 villages), efficiency and effectiveness of the technology clinic and science-technology village projects (total 92 projects: 24 technology clinics and 68 villages), and PEST analysis. To determine the situation of village development based on supports from Ministry of Science and Technology, the analytical results focused on scores in 5 branches: the expertise in transferred technology, readiness to be prototype of management (6M), participant and management of transferred technology, integration between departments, and capability to expand results to other communities. The results of assessment show 31 villages are in survival situation for first year support and 14 villages are in “strengthen and development” for second year support, and 20 villages are in “pass” for the third year support consecutively. This shows that 65 villages can pass the assessment, about 95.58% while many useful factors used to support and to drive the cooperation between communities and executors. The ratio between benefit and cost (B/C ratio) is analyzed and compared with the initial total cost (53.71 million-baht for 196 projects) so the result shows additional profits to the villages or communities which can be expressed as 64.67 million-baht.th
dc.description.sponsorshipกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectประเมินผลth
dc.subjectคลินิกเทคโนโลยีth
dc.subjectหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีth
dc.titleประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
dc.title.alternativeAssessment of Clinic Technology Project and Science & Technology Village
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjId2561A00533
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation sector : RE)
turac.contributor.clientกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record