Show simple item record

dc.contributor.authorทวิดา กมลเวชช
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-09-19T03:44:56Z
dc.date.available2019-09-19T03:44:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/606
dc.description.abstractกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)มาแล้วช่วงเวลาหนึ่งแต่ยังมีข้อจำกัดในการติดตามความก้าวหน้าของมหานครทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โดยพบว่ามีความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กำหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักและทิศทางการพัฒนาที่สำคัญ โดยมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เป็นกรอบในการกำกับการพัฒนาประเทศในระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ2561-2580) ที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคราชการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางดังกล่าว การจัดทำโครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดระดับเมืองที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเหมาะสมตามศักยภาพและพลวัตของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาทบทวนพบว่า ปัญหาหลักของการที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น เนื่องจากข้อจำกัดทั้งของหน่วยงานเอง ในมิติของความรู้ความเข้าใจ องค์ประกอบเชิงสถาบันและการใช้ข้อมูลในตัดสินใจเพื่อการดำเนินการ รวมทั้งงานของเมืองมหานครนั้น ยังต้องดำเนินการด้วยความร่วมมือที่ออกแบบมาอย่างดีกับภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังทำได้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งงานการศึกษานี้ได้จัดทำข้อเสนอที่จะนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาในระดับเมืองมหานครที่มุ่งสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศต่อไปth
dc.description.abstractBangkok Metropolitan Authority (BMA) has been implementing the Bangkok Metropolis 20 Years (2013-2032) Development Plan since 2013., however, all 7 grand strategies have not been progressed very effectively. Previous study finds that the urban development indicators in the plan are not corresponding to and coherent with BMA units’ missions and authorities. Besides, the newly launched of 20 years National Strategies and 12th National Social and Economic Development Plan have brought a lot of dynamics and new directions that BMA has to comply herewith. This revision of Urban Development Indicators in Bangkok Metropolis 20 Years (2013-2032) Development Plan aims to make necessary alteration, and redesign urban development indicators to both correspondent to the two national schemes and environmental dynamics. This study has found many obstacles and shortfalls of BMA itself in carrying out Bangkok Metropolis 20 Years (2013-2032) Development Plan, which are from within and outside. On the one hand, BMA lacks of comprehensive understanding and data systems to make strategic decisions and implement result-based projects. On the other hand, urban development goals are not for only BMA units to deliver but all involving stakeholders. By all findings, this study offers many solid recommendation and radical suggestions for BMA administration to consider its reorganization, redesign operation, and restructure so that Bangkok Metropolis can achieve its ultimate goal of being “Mega City of Asia”th
dc.description.sponsorshipกรุงเทพมหานคร
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectแผนพัฒนากรุงเทพมหานครth
dc.subjectตัวชี้วัดยุทธศาสตร์th
dc.subjectมหานครแห่งเอเชียth
dc.subjectการพัฒนาเมืองth
dc.subjectBangkok Development Planth
dc.subjectStrategic Indicatorsth
dc.subjectMega City of Asiath
dc.subjectUrban Developmentth
dc.titleศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
dc.title.alternativeThe study of 20 years Bangkok development plan : revision and adjustment of city Indicators
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรุงเทพมหานคร
cerif.cfProj-cfProjId2561A00287
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development sector : UD)
turac.contributor.clientกรุงเทพมหานคร
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record