Show simple item record

dc.contributor.authorนพพร ลีปรีชานนท์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-04-17T04:18:58Z
dc.date.available2019-04-17T04:18:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/567
dc.description.abstractมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. รับสมัครธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ ที่ต้องการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 : 2015 2.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพ เข้ารับการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีจำนวนธุรกิจไม่น้อยกว่า 120 ราย เข้าร่วมโครงการ 3. พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 9001 โดยดำเนินการ ดังนี้ 3.1 จัดสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบริหารคุณภาพ ISO 9001 หลักสูตรข้อกำหนด 1 วัน หลักสูตรการตรวจภายใน 1 วัน การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ โดยให้ความรู้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 รวมทั้ง แนะนำการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตามแนวทางมาตรฐาน ISO 9001 จำนวน 3 วัน 3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการของธุรกิจแต่ละราย 3.3 จัดให้มีกิจกรรมการศึกษาธุรกิจที่เป็นต้นแบบที่ดี ณ สถานประกอบการของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่หลากหลาย และกว้างขวางมากขึ้น 4. จัดให้มีการตรวจประเมินผลการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จำนวนไม่น้อยกว่า 105 ราย 5. เผยแพร่ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยสื่อต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจ และเพื่อให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการได้รับมาตรฐาน ISO 9001 6. สรุปรายละเอียดและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจth
dc.description.abstractThammasat university Research and consultancy institute (TURAC) of Thammasat university has been assigned by the department of business development, ministry of commerce to implement “Developing logistics service provider business to achieve ISO 9001”, a project under upgrading quality of the business administration and creation of marketing opportunity for logistics service provider business 2018”. The objectives of this project are to support Thai logistics service provider business to achieve ISO 9001 quality management systems standard; to increase credibility and acceptance from domestics and international customers of Thai logistics service provider business; and to increase international competitiveness of Thai logistics service provider business. The project consists of the following activities: 1. The project publicity and enrolment of logistics service provider businesses, which intend to develop their organization management systems using ISO 9001:2015. 2. Screening the logistics service provider businesses for participating in “Developing logistics service provider business to achieve ISO 9001:2015”. Selection criteria of the logistics service provider businesses were established by consultant. 120 logistics service provider businesses passed the selection criteria. 3. Upgrading logistics service provider business to achieve ISO 9001:2015 by arranging various activities as follow; • Seminar and workshop in ISO 9001 Quality Management System – Requirements (1 day), internal auditing (1 day), applying ISO 9001 by consulting and advising (3 days) • Conduct consulting and advising activities at each logistics service provider businesses • Conducting study trip at the best practice logistics service provider in order to providing good practices of management system standard for other logistic providers. 4. Provision of certification audit in each logistics service provider against ISO 9001 standard so that at least 105 logistics service providers successfully achieve ISO 9001 certificates. 5. Dissemination and publicity the event of the quality management system award to logistics provider businesses, which passed the selection criteria through various media such as Facebook, Line and project’s website. Compiling problems, obstacles and suggestion while conducting the project in order to provide this information to participating logistics service provider businesses, which targeting to achieve ISO 9001:2015 quality management system standard.th
dc.description.sponsorshipกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectISO 9001th
dc.subjectพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์th
dc.subjectโลจิสติกส์ไทยth
dc.titleจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561
dc.title.alternativeISO 9001 development for logistics business under upgrading thai logistics project fiscal year 2561
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
cerif.cfProj-cfProjId2561A00085
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษา
turac.researchSectorสาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard sector : QS)
turac.contributor.clientกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record