Show simple item record

dc.contributor.authorสมคิด เลิศไพฑูรย์
dc.contributor.authorนคร เสรีรักษ์
dc.contributor.authorศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
dc.contributor.authorภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
dc.contributor.authorจินตนา เนตรทัศน์
dc.contributor.authorพัชรี ย่ำเที่ยง
dc.contributor.authorกิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2010-09-24T07:50:46Z
dc.date.available2010-09-24T07:50:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/52
dc.description.abstractรายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมให้เป็นกลไกสำคัญของงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ การจัดประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลภาคสนามจากจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัดในทุกภาค ผลที่ได้จากการศึกษานำไปออกแบบระบบ แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมth
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectการแก้ไขปัญหาสังคมไทยth
dc.subjectเตือนภัยสังคมth
dc.subjectระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคมth
dc.subjectการพัฒนาสังคมth
dc.subjectการแก้ไขปัญหาสังคมth
dc.titleโครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม) : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report)
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาประชากร (Population sector : PO)
turac.contributor.clientศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record