Show simple item record

dc.contributor.authorฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-01-25T08:10:51Z
dc.date.available2019-01-25T08:10:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/518
dc.description.abstractการศึกษานี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องพัฒนาแบบจำลองและแนวคิดการศึกษาการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2580 ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และจำแนกตามเขตการปกครองระดับจังหวัด โดยจำแนกความต้องการที่อยู่อาศัยตามระดับรายได้ของครัวเรือน เพื่อนำไปปรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) การศึกษานี้ได้พัฒนาจากแบบจำลองการศึกษาที่ผ่านมา โดยพัฒนาจากปัจจัยและวิธีการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างรอบคอบและรอบด้าน รวมทั้งอธิบายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นในการสร้างแบบจำลองของความต้องการที่อยู่อาศัย อีกทั้งได้จำลองสถานการณ์เพื่อพยากรณ์ให้เกิดการแก้ไขและสามารถนำไปบูรณาการ เพื่อสร้างนโยบายที่อยู่อาศัยต่อไป โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้การเคหะแห่งชาติสามารถพัฒนาแบบจำลองที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็วและเหมาะสม ทั้งนี้ในแบบจำลองนี้สามารถเพิ่มเติม ตัวแปรใหม่ๆ ได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 2) เป็นแบบจำลองในระดับปานกลาง 3) ในแบบจำลองของการศึกษานี้ ได้ใช้ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 การวิเคราะห์ทางด้านประชากร โดยที่เน้นการพิจารณารูปแบบครัวเรือนของประชากรอันเกิดจากปัจจัยภายใน (Endogenous Factors) เช่น อายุ รูปแบบและประเภทครัวเรือน ขนาดครัวเรือน การศึกษา การอพยพ ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านประชากรล้วนๆ และแนวทางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐมิติ มาเป็นวิธีหลักที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสในการศึกษาการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัย ได้แก่ วิธีการหาครัวเรือนตั้งต้น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้ครัวเรือน ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เงินออม และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น เพื่อนำมากำหนดความสามารถในการรับภาระที่อยู่อาศัยth
dc.description.abstractThis study is conducted with the purpose of improving model pattern and the concept of the estimation of national and provincial housing need during 2017 - 2037. In order to categorize housing needs, it is based on income level by which its purpose is to determine a policy and a housing development plan for both public and private sectors which are in coordination with the 20-year (2017 - 2037) residential development strategies. This study has been developed from the previous model study by improving factors and calculation related to the residential requirement with deliberate and versatile manner, including explaining the variables occurred when generating residential requirement models, as well as creating a situation to anticipate a solution and have an ability to integrate for further development of residential policies. The purposes are as follows: 1. For the National Housing Authority to be able to develop housing need model in a more effective and convenient way, this model can be flexibly added new variables according to changes in circumstances. 2. It is a medium-level model. 3. There are 2 approaches to this model: firstly to analyze population sector by emphasizing on considering the household format of the national population from endogenous factors such as ages, types and size of household, education and immigration which are all about the demographic factor, and secondly to analyze the econometrical sector in order to be a reliable and transparent principle in the study of housing need estimation such as housing start method, household income, housing price index, gross domestic product, savings, and interest rates, etc., to determine financial capacity to purchase residences.th
dc.description.sponsorshipการเคหะแห่งชาติ
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยth
dc.titleศึกษาการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560 - 2580
dc.title.alternativeThe Study Project on Housing Demand Forecast of Thailand (2017-2027)
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderการเคหะแห่งชาติ
cerif.cfProj-cfProjId2560A00238
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาประชากร (Population sector : PO)
turac.contributor.clientการเคหะแห่งชาติ
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record