Show simple item record

dc.contributor.authorธีระ สินเดชารักษ์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-01-25T07:15:20Z
dc.date.available2019-01-25T07:15:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/511
dc.description.abstractตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในการดำเนินงาน ข้อมูลจากตัวชี้วัดสามารถวิเคราะห์ถึงการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายกำหนด ตัวชี้วัดที่ดีจะเป็นข้อมูลสำคัญให้กับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจวางแผนนโยบายและบริหารงานพัฒนาสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือวางแผนปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในรายงานวิจัยนี้จึงพยายามที่จะสะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยผ่านตัวชี้วัดซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับชาติกำหนดไว้มี 7 กรอบ รวม 21 ตัวชี้วัด ในการทดลองจัดเก็บพบว่า มีเพียง 15 ตัวชี้วัดที่สามารถจัดเก็บได้ แต่ต้องจัดเก็บเองทั้งหมด และมีอีก 6 ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เหตุเพียงเพราะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลมาก่อน ที่มีการจัดเก็บก็ไม่สามารถใช้ได้และไม่ตรงกับกรอบตัวชี้วัดที่กำหนด ยิ่งไปกว่านั้น คือ ขาดการตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลและสะท้อนประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมที่เป็นจริงและยอมรับได้ ปัญหาหลักคือคนที่ทำงานและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นเอกเทศและแยกขาดจากกันจนยากที่จะมองเห็นความจำเป็นและยากที่จะยอมรับความจริงร่วมกันในสังคมไทยth
dc.description.abstractIndicators are the important tools for following and evaluating in process of works. The information from indicators able to analyze how work process can achieve the objectives and goals. The good indicators can give the important information to us for making decision, planning policy and managing situation in the future toward efficiency and effectiveness in our works. In this research report tried to reflect the efficiency of Thai criminal justice through indicators which had considered by national committee. There were 7 frameworks including 21 indicators. In pilot project, we got 15 indicators that could be collect but there were 6 indicators that could not. Why we could not get it all were lack of concerns and remind those indicators could acceptable and reliable. The main problems were ones who worked in criminal justice office and related office not realized in it indicators at all.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานกิจการยุติธรรม
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectตัวชี้วัดth
dc.subjectปัญหาth
dc.subjectกระบวนการยุติธรรมth
dc.subjectประสิทธิภาพth
dc.subjectประเทศไทยth
dc.subjectIndicatorsth
dc.subjectProblemsth
dc.subjectCriminal Justiceth
dc.subjectEfficiencyth
dc.subjectThailandth
dc.titleจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด
dc.title.alternativeIndicators Data Analysis, Collecting Data Method and Utilization Activities from Indicators
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานกิจการยุติธรรม
cerif.cfProj-cfProjId2561A00244
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation sector : RE)
turac.contributor.clientสำนักงานกิจการยุติธรรม
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record