Show simple item record

dc.contributor.authorจิรพล สังข์โพธิ์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-11-06T08:34:18Z
dc.date.available2018-11-06T08:34:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/482
dc.description.abstractวิทยาลัยนวัตกรรม เป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภารกิจแรงงานระดับประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ภายใต้กรอบนโยบาย แผนปฏิบัติการดิจิทัลดังกล่าว อยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 2 แผนฯ ที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่เป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวัง “เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานไทย” (Toward Digital Platform for Thailand Manpower Development) ซึ่งจำเป็นต้องมีการการแปลงรูปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลสู่ประชาชน โดยการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาสู่ดิจิทัล (Digital Foundation) เพื่อกระทรวงแรงงานพร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Ready) จากนั้นดำเนินการการแปลงรูปกระทรวงแรงงานสู่การประยุกต์ใช้ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ (Digital Transformed) และสร้างแพลตฟอร์มด้านแรงงาน (Digital Platform) ที่สนับสนุนการพัฒนาแรงงานไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 1) Citizen Experience Transformation : เรียนรู้พฤติกรรมประชาชนเพื่อการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล 2) Digital Service Delivery Transformation : ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัลสู่ประชาชน 3) Culture Transformation : การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล 4) Internal Process Transformation : การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย 2) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) การพัฒนาดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ภายใต้การดำเนินงานตามกรอบภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวัง “มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะด้านแรงงาน” (Toward Labour Intelligence) จึงจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ยกระดับการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวก และรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับบริการให้ประชาชนด้วยระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง อีกทั้งยกระดับการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากระทรวงแรงงานที่สอดคล้องกันระหว่างทุกส่วนราชการทั้งภายในการะทรวงราชการ หน่วยงานราชการภายนอก รวมถึงพันธมิตรภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 1) Integration : บูรณาการ เชื่อมโยงงาน และข้อมูลอย่างครอบคลุม 2) Innovation : นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการ 3) Intelligence : การตัดสินใจด้วยข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลสู่องค์กรอัจฉริยะth
dc.description.abstractCollege of Innovation developed a "Ministry of Labor's Digital Action Plan" to align with government policy and the context of digital era. It is also part of driving force to move the country into the Thailand 4.0 era. This digital action plan to help Ministry of Labor to achieve its goal consists of 1) The Ministry of Labor's Digital Action Plan, 5 years (2017 - 2021) The Digital Development of the Ministry of Labor is aiming “Toward Digital Platform for Thailand Manpower Development” which requires Digital Transformation in order to improve digital services to the public by laying the groundwork for the Digital Foundation for the Ministry of Labor and moving to “Digital Ready” state and then transforming the Ministry of Labor into a fully “Digital Transformed” organization to support the development of Thai labor by 1) Citizen Experience Transformation; 2) Digital Service Delivery Transformation i.e. Transforming the delivery of digital services to people; 3) Culture Transformation; and Digital 4) Internal Process Transformation: The development of the organization to achieve high performance and modern organization. 2) Digital Action Plan of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Labor, 5 years (2017 - 2021) Digital Development Ministry of Labor Under the framework of the mission of the Office of the Permanent Secretary for Labor is aiming "Toward Labor Intelligence". By focusing on the development and service of digital content, the plan aims to elevate the administration of various government agencies to become an efficient organization. In addition, the Office of the Permanent Secretary has continuously upgraded its services to provide the people with digital services that are efficient, secure, and available to all, while enhancing the development of integration among government agencies by linking the data of all sectors together in order define the development direction of the Ministry of Labor. The plan consists of 3 parts including: 1) Integration: Integrating linkages and information; 2) Innovation: Digital innovation to meet the needs of user; and 3) Intelligence: Decision with information i.e. digital technology to intelligent organizations.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectแผนปฏิบัติการดิจิทัลth
dc.titleจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
dc.title.alternativeDigital Action Plan for Ministry of Labour and Office of the Permanent Secretary Ministry of Labour 5-Years (2017-2021)
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
cerif.cfProj-cfProjId2560A00519
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษา
turac.researchSectorสาขาประชากร (Population sector : PO)
turac.contributor.clientสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record