Show simple item record

dc.contributor.authorศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-11-06T08:30:25Z
dc.date.available2018-11-06T08:30:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/481
dc.description.abstractโครงการวิจัยการสำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจฯ ใน 3 รูปแบบกิจกรรมหลัก ในมิติเชิงคุณภาพเป็นตัวหลัก และเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมของโครงการกำลังใจฯ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ในบริบทของผู้ต้องขังที่ผ่านโครงการกำลังใจฯ 3 รูปแบบกิจกรรมหลัก อันประกอบด้วย 1. โครงการแม่และเด็กภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 2. โครงการกำลังใจเชิงลึก ได้แก่ โครงการเรื่องเล่าในแดนประหาร และโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ เรือนจ้ากลางบางขวาง 3. โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาทางเลือก AD (Alternative development) ในเรือนจ้าชั่วคราวดอยราง วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ตำราทางวิชาการ รวมถึงการสังเคราะห์รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ต้องขังที่กระท้าผิดซ้ำ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า โครงการกำลังใจฯ ในเรือนจำ/ทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์นับเป็นโครงการที่ถือเป็นงานประจ้าของกรมราชทัณฑ์ โดยได้เพิ่มเติมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอำนวยความสะดวกให้ผู้ต้องขังมากขึ้นในพื้นที่ดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลแม่และเด็ก รวมถึงการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ปัจจุบันมีหน่วยงานพิเศษที่ดูแลด้านแม่และเด็กมีการพัฒนางานและความรับผิดชอบนอกจากด้านแม่และเด็กให้รวมไปถึงเรื่องของผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีการทำงานกำลังใจเชิงลึก ณ เรือนจำบางขวางที่มีความมั่นคงสูง ทั้งยังมีการนำแนวคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการปรับเปลี่ยนความคิดของผู้ต้องขังในเรือนจำเปิดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีโครงการกำลังใจฯ ดำเนินการจำนวน 22 แห่งใน 17 พื้นที่ และกลับสู่สังคมมีการกระทำผิดซ้ำอยู่ในอัตราที่ต่ำเพียงร้อยละ 10.16 เมื่อเทียบกับอัตราการกระทำผิดซ้ำรวมทั่วประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 23.74 สาเหตุแห่งการกระทำผิดซ้ำ เนื่องจากการกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิม พบเพื่อนกลุ่มเดิมของผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไป เนื่องจากต้นทุนชีวิตผู้ต้องขังส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมต่ำ ครอบครัวขัดแย้งแตกแยก ใช้ความรุนแรง และการกระท้าผิดซ้ำ ส่วนใหญ่มักเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ต้องขังมักขาดการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต และขาดทักษะชีวิตในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และการช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานท้ายังไม่สมบูรณ์นัก แต่กิจกรรมโครงการกำลังใจก็ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ต้องขังได้ดีพอสมควรในการปรับพฤติกรรมตนเอง ปัจจัย ที่จะทำให้ผู้ต้องขังยับยั้งชั่งใจได้คือ “ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ และการศึกษา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี และเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ สิ่งสำคัญคือควรจะต้องมีกระบวนการติดตามช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังการปล่อยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย การท้างานกับครอบครัวในเชิงลึกเพื่อให้สามารถท้าหน้าที่เหนี่ยวรั้งในเวลาฉุกเฉินth
dc.description.abstractThe purpose of this research is to study the recent recidivism situation of inmates who participated in the Inspire Project’s activities and to study the activities led to positive behavior modification and suitable inmates’ rehabilitation through 3 main activities so-called 1) Mother and Child Care Project, 2) In-depth Inspire Project consisted of Tales from The Execution Zone Project and a Buddhist-themed sculpture Course at Bang Kwang Central Prison 3) Alternative development at Doi Rang Open Prison. The study is a qualitative research using the literature review process from academic texts including synthesis of relevant research reports both in domestic and international. In-depth interviews with recidivist, executives or correctional staffs and related personnel will be conducted. The study found that the project encouraged the prison / correctional facilities of the Department of Corrections by improving the quality of inmates’ life, especially in mother and child care accordance with the Bangkok Rules. Currently, there are special units that take care of mother and child including elderly people with disabilities. Moreover, the concept of sufficiency economy is applied to change the minds of inmates in open prisons. However, inmates from 22 prisons / correctional facilities in 17 areas who returned to society, only 10.16 percent recommitted crimes compared to the total of 23.74 percent recidivism rate nationwide. The causes of recidivism come from many factors, for example, the return to the original environment, meeting fellow ex-prisoners and the cost of living. The majority of inmates come from poor families and most of them involved in drugs. Inmates often lack of immunity in life, life skills and employment. However, the project encourages the inmates to adjust themselves to be good citizens. The factors that will put the prisoners in self-control are "environmental situation, belief and education" In particular, the inmates should have good living skills by promoting self-esteem. It is important to have a continuing follow-up process to help the inmates after release by the cooperation of the agency networking. In addition, in-depth working with families should be considered in assisting the inmates in an urgent care.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectผู้ต้องขังth
dc.subjectโครงการกำลังใจth
dc.subjectทัณฑสถานหญิงth
dc.titleสำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจ
dc.title.alternativeRecidivism Survey of the Inmates participated in the Inspire Project's Activities
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
cerif.cfProj-cfProjId2560A00468
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาประชากร (Population sector : PO)
turac.contributor.clientสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record