Show simple item record

dc.contributor.authorทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-11-06T04:26:54Z
dc.date.available2018-11-06T04:26:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/467
dc.description.abstractเนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานของกรมทางหลวงชนบท การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในองค์กร ทางคณะที่ปรึกษาได้ทำการวางแนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบท เป็นแนวทางในการดำเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยผู้บริหารต้องจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการสารสนเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่างนโยบายและปฏิบัติงานรวมถึงการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด คณะทำงานดังกล่าวอาจจะประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ใช้งาน นักออกแบบพัฒนาระบบและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาปฏิบัติงานร่วมกัน องค์กรที่เจริญเติบโตในอนาคตต้องสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเข้าไปในโครงสร้างการบริหารงานและการติดต่อสื่อสาร โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเสมือนเส้นประสาทขององค์กร แต่การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและบุคลากร มากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการลดขั้นตอนในการทำงาน อีกทั้งการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย เช่น การไหลเวียนของข้อมูลผ่านขอบเขตขององค์กรและภายนอกองค์กร การติดตามผลและตรวจสอบการทำงาน การทุจริตหรือฉ้อโกงในระบบเครือข่าย การก่อการร้ายหรือการโจรกรรม ซึ่งผู้บริหารจะต้องติดตามทำความเข้าใจในศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อองค์กรและสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน และรับประกันการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องทำการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสารสนเทศต่างๆไว้ให้มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนและสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินผลได้ ที่ปรึกษาได้มีการดำเนินงาน ให้กรมทางหลวงชนบทมีการบริหารจัดการสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานth
dc.description.abstractSince today, Department of Rural Roads lack of people with knowledges. Expertise in information technology. Therefore the development of the Hardware, Software, Applications and Databases may not be consistent with the proper standards and value. Consultancy services are essential and required to provide people with knowledges. Expertise to advice and consult in the field of information technology development in various areas including personnel training of the officer at Department of Rural Roads will provide the knowledge and ability to control. Administrative tasks according to the standards and can use it effectively. As well as supporting the creation of knowledge to practitioners of the Organization. The management of enterprise information and communications technology is a key success factor in the development of information technology within the organization. The advisory board has made an approach to managing information and communications technology of the Organization. Guide the implementation of projects and activities. Information management policies and plans are prepared in both the short and long term. This could be established by a working group to draft policies and practices, including control and monitoring to ensure compliance with the standards and specifications. The working group team will consist of executives who use design development and external experts who work together. Organizations that future growth can be applied to the management structure, technology and communications using the information technology as the nerves of the organization. However, the applications will affect the operations and personnel other than optimizing or reducing the working processes. The deal will involve information technology, ethics and collective responsibility as the flow of data over the scope of the organization and outside the organization. Follow-up and monitoring work. Corruption or fraud in the network. Terrorism or theft The management will have to track and understand the potential impact of technology on organizations and society. To create a consistent understanding And guaranteed performance to achieve those objectives. Organizations need to establish guidelines for the management of information provided with clear guidelines and monitoring and evaluation. Consultants have operations. The Department of Rural management information on compliance.th
dc.description.sponsorshipกรมทางหลวงชนบท
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectเทคโนโลยีสารสนเทศth
dc.subjectDatabaseth
dc.titleด้านสารสนเทศประจำกรม
dc.title.alternativeICT Consultants for Department of Rural Roads (Fiscal Year 2015)
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมทางหลวงชนบท
cerif.cfProj-cfProjId2558A00162
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology sector : ICT)
turac.contributor.clientกรมทางหลวงชนบท
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record