Show simple item record

dc.contributor.authorจิรพล สังข์โพธิ์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-08-10T03:55:42Z
dc.date.available2018-08-10T03:55:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/444
dc.description.abstractตามนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง จริงจังซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคม ดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างการ ใช้ดิจิทัลรองรับการบริหารจัดการการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นการยกระดับการพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP by DIP และพัฒนาศักยภาพด้วยระบบรายงานผู้บริหาร (BI) โดยความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการดําเนินการบริหารโครงการเพื่อให้บริการระบบ ERP by DIP และระบบรายงานผู้บริหาร (BI) ในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งรวมถึงการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจและเข้าร่วมโครงการได้นําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบรายงานผู้บริหาร (BI) เป็นการส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ระบบ Power BI ซึ่งเป็นระบบ Business intelligence ที่เหมาะสําหรับ SMEs โดยสามารถแสดง หน้าจอรายงานที่โต้ตอบได้ และสามารถสร้างและอัปเดตได้จากแหล่งข้อมูลจํานวนมาก และสามารถใช้งานได้ ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจาก SmartPhone แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ในสํานักงานในปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ TU-RAC ได้ตั้งให้บริการ SMEs ทั้งสิ้น 145 กิจการ โดยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถ ช่วยลดต้นทุนในการบริการจัดการธุรกิจได้ หรือสามารถช่วยเพิ่มยอดขายหรือเพิ่มกําไรธุรกิจได้th
dc.description.abstractAccording to the Thai government's policy that try to promote the development of Thai industry towards digital economy. This will make all sectors of the economy move ahead of the world and be competitive in the modern world. This includes Production and trade of digital products, hardware, software, digital communications equipment, telecommunications equipment, and digital services that supports financial and other service sectors. Digitalisation supports the management of industrial production and creative economy development, which will enhance the development of SMEs to be competitive in both domestic and foreign markets. To meet the government's policy. The Department of Industrial Promotion has developed a project to promote SMEs using ERP by DIP and develops its capability through Business Intelligence (BI) by working with Thammasat University to provide ERP systems and BI reporting using cloud computing, as well as to provide consulting service to SMEs. Under this project, SMEs receive consultancy and training to apply PowerBI, a business intelligence tool that was design to use with SMEs. Through its Interactive report screen, reports can be created and updated from a large number of data sources and can be used via a variety of devices, from smartphones to tablets or office computers. In the fiscal year 2017, the Department of Industrial Promotion and TURAC have provide consultancy and training to 145 SMEs in order for them to improve efficiency and productivity and reduce the cost of business management services as well as to increase sales and increase business profits.th
dc.description.sponsorshipกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectพัฒนาศักยภาพ SMEsth
dc.subjectระบบรายงานผู้บริหาร (BI)th
dc.subjectระบบ ERP by DIPth
dc.titleกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบรายงานผู้บริหาร (BI) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital ปีงบประมาณ 2560
dc.title.alternativeSME Competencies Development Using Business Intelligence (BI)
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
cerif.cfProj-cfProjId2560A00071
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรม (Industry sector : IN)
turac.contributor.clientกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record