Show simple item record

dc.contributor.authorวรภัทร ลัคนทินวงศ์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-07-13T02:25:20Z
dc.date.available2018-07-13T02:25:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/436
dc.description.abstractโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี มีผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร-นครปฐม สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมในการฝึกอบรมประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดความองค์ความรู้ด้านการผลิตมะพร้าว และความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารละลายผสมเกสรมะพร้าวที่ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโดยการบรรยาย 2) การสาธิตและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี 3) การติดตามผลการปฏิบัติงาน และเก็บผลที่ได้มาวิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและปรับปรุงการนำเทคโนโลยีไปใช้ ซึ่งการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการบรรยายเป็นระยะเวลา 1 วัน และการสาธิตและการลงมือปฏิบัติจริงในแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นระยะเวลา 1 วัน โดยมีแปลงปฏิบัติตัวอย่างอยู่ที่ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี ผลจากการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้และในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี มีดังต่อไปนี้ 1) จำนวนเกษตรที่เข้ารับการอบรม เกินจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ 150 คน แต่เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 620 คน 2) เกษตรกรมีความเข้าใจเทคโนโลยีในระดับ 4 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ 3) เมื่อทำการทดลองในแปลงทดลองพบว่า มะพร้าวน้ำหอมติดผลเกินร้อยละ 80 ติดผลที่ร้อยละ 95 ในช่วงเวลาเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งปกติเป็นช่วงที่มะพร้าวติดผลน้อยที่สุดในรอบปี 4) มีส่วนต่างอยู่มากอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 7-8 เท่าตัว ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวลูกดก สามารถเพิ่มผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมและมูลค่าในช่วงที่มะพร้าวขาดแคลนได้ดีth
dc.description.abstractTechnology Transfer of How to Produce Coconut Fruitfully Around Year, having participant farmers from 4 groups of provinces; Ratchaburi, SamutSakhon-Nakhon Pathom, Samut Songkhram and Bangkok had a class and workshop on 3 criterions of physiology of coconut production and technology package of how to produce coconut fruitfully around year by using the innovation of fertilization solvent of coconut. The seconds, the farmer had workshop by using innovation solvent on coconut orchard, finally, having tracked the problems, obstacles and result of the project. The class was 2 days for lecture and workshop on field of the kindness farmer in Damnoen Sadauk, Ratchaburi province. The was show that having participant farmers about 620 farmers that over the limit of the project. The farmers were Followed more than take the class in level 4/5 and can adopt the technology for their farms. The demonstration technology of innovation of fertilization solvent on coconut tree, it was found that coconut tree had fruit set about 90% while the control was found about 4%. The project succeeded to produce coconut fruitfully around years.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมth
dc.subjectติดผลดกทั้งปีth
dc.titleอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี
dc.title.alternativeTechnology Transfer of How to produce coconut fruitfully around year
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
cerif.cfProj-cfProjId2558A00507
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture And Rural Development sector : AG)
turac.contributor.clientสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record