Show simple item record

dc.contributor.authorหาญพล พึ่งรัศมี
dc.contributor.authorไพรัช อุศุภรัตน์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-07-12T08:19:01Z
dc.date.available2018-07-12T08:19:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/428
dc.description.abstractศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกโครงการฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตและการประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นโครงการจัดทำ “ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory Database; LCI Database) ของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศไทย” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้เป็นโครงการสำหรับนำร่อง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เบื้องต้นของ สวทช. ทั้งในด้านการดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่และมีระยะเวลาดำเนินงานภายหลังรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเป็นฐานข้อมูลของประเทศที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ จึงไม่สามารถทำการประเมินผลผ่านมูลค่าตลาดได้ตามปกติ ดังนั้น การประเมินผลโครงการครั้งนี้ จึงใช้วิธีการประเมินมูลค่าภายใต้ตลาดสมมติ โดยใช้แบบสอบถามเรื่องความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อรับบริการของฐานข้อมูล วิธีการดำเนินงานต้องใช้การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ซึ่ง มีจำนวน 200 ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินโครงการ จึงควรดำเนินการหาจัดจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลต่อไป จากการดำเนินงาน คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตได้ทั้งสิ้น 200 แบบสอบถาม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ก่อสร้าง เหล็ก สิ่งทอ ยานยนต์ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉนวนยางสังเคราะห์ ธุรกิจอุตสาหกรรม/ ให้เช่าและขายที่ดิน อาคาร วัสดุอุปกรณ์สานักงาน ปุ๋ยชีวมวล สิ่งพิมพ์ เซรามิก และยาและเวชภัณฑ์ รวมไปถึง ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนth
dc.description.abstractNational Metal and Materials Technology Center (MTEC) has considered and selected the Life Cycle Inventory Database and LCA application project which concerns “Life Cycle Inventory Database (LCI Database) of Thailand’s Materials and Energy”. Its purpose is to encourage Thailand’s industires to develop products and production process and value chain to become the pilot project following NSTDA’s rules and conditions in respect of large-scale project and consecutive operation time after technology transfer in fiscal year 2017. Life Cycle Inventory Database is a national database for public access and be obtained free of charge, therefore, the assessment of market-based approach would not normally be done. In this project, contingent valuation Method was conductd instead by using customer satisfaction survey for database. The research methodology is a sameple of 200 phone interviews. To lesse operation time of the project, hiring a professional data collector should be permitted. The research team conducted a phone interview with manufacturers and LCI database-related person. In total, 200 fully completed questionairs were received from the survey and comprised of various industries; food and beverage, petroleum, petrochemicals, chemicals, electricit and electronics, rubber, plastics and packaging, construction, steel, textile, automotive, paper and packaging, and information technology and communication, Synthetic rubber Thermal insulation, rental property and real estate, office equipments, biomass fertilizers, ceramic, printing, medicines and medical supplies and government and private educational institutes.th
dc.description.sponsorshipเก็บแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectเก็บแบบสอบถามth
dc.subjectเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์th
dc.titleเก็บแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
dc.title.alternativeInterview Questionnaire
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjId2560A00612
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation sector : RE)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record