Show simple item record

dc.contributor.authorธีร เจียศิริพงษ์กุล
dc.contributor.authorวินัย รักสุนทร
dc.contributor.authorดามพ์เมษ บุณยะเวศ
dc.contributor.authorกรกมล ตันติวนิช
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-06-05T03:14:06Z
dc.date.available2018-06-05T03:14:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/419
dc.description.abstractโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของประเทศอังกฤษ ภายใต้ การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน เอลซัลวาดอร์ เอธิโอเปีย กัวเตมาลา ฮอนดูรัส มาลาวี บอตสวานา ฟิลิปปินส์ แทนซาเนีย ยูกันดา ยูเครน เวียดนาม แซมเบีย อังกฤษ และประเทศไทย ทั้งนี้ หลักการสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ ได้รับการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุกระยะที่ดำเนินการ พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย โดยคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Assurance Team) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และในกรณีพบสิ่งผิดปกติในโครงการก่อสร้างสามารถนำข้อมูลไปประกอบการเรียกร้องความถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้ และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่สังคม ประเทศไทยนำแนวคิดโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐมาใช้ โดยเริ่มจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CoST และ CoST International มีมติอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ให้ทำหน้าที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ และกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการโครงการ CoST ของหน่วยงานของรัฐ โครงการนี้เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยทดลองกับโครงการตัวอย่าง โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการก่อสร้างทางวิ่งทางขับท่าอากาศยานเบตง ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนังพร้อมรื้อถอน ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ตรวจสอบทุกรายการมาตรฐานตาม CoST และยังได้เสนอรายการเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับประเทศไทยคือ การจัดการข้อร้องเรียน ผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจและสามารถนำไปขยายผลเพื่อใช้กับโครงการอื่นๆ ของภาครัฐได้อีก และท้ายที่สุดรายงานฉบับประชาชนก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยคำแนะนำและช่วยเหลือของ CoST ประเทศอังกฤษth
dc.description.abstractConstruction Sector Transparency (CoST) is a project initiated by UK Department for International Development with the support of the World Bank in 2007. Currently, there are 15 members: Afghanistan, El Salvador, Ethiopia, Guatemala, Honduras, Malawi, Botswana, Philippines, Tanzania, Uganda, Ukraine, Vietnam, Zambia, England and Thailand. The principle of transparency in public construction projects has been systematically provided for disclosure of construction projects to the public at all stages of implementation. And also includes a validation process of disclosed data by Assurance Team (AT). In order that all interested stakeholders can access information more conveniently and quickly, and attach these information in their complaints in accordance with the legal process to the responsible person in case of abnormality of the construction project. To effectively allocate government budgets and worth for tax. To maximize benefit return to society. Thailand introduced the concept of transparency project in government construction. The Cabinet passed a resolution on January 10, 2017, setting up a committee to promote and support transparency in the construction of the public sector (CoST Committee) acting as a Multi-Stakeholder Group (MSG) of Thailand. The permanent Secretary of the Ministry of Finance as committee chairman and the Comptroller General's Department (CGD) is the director and secretary and has the authority to oversee the implementation of the CoST program of government agencies. This project is focused on the Assurance Team with the pilot projects: Hatyai Flood Relief Project (Phase 2), Songkhla Province, Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Project Runway construction at Betong Airport, Yala Province, Department of Airports, Ministry of Transport, Dismantling and construct the Institute of Dermatology building, Department of Medical service, Ministry of Public Health, and Rama III-Dao Khanong-Western outer Bangkok Ring Special Expressway, Expressway Authority of Thailand. Assurance Team has checked all items based on Cost program and also proposed one additional item as compliant management for Thailand. The results were satisfied and the general report for people has been successfully developed with the help of Cost UK.th
dc.description.sponsorshipกรมบัญชีกลาง
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐth
dc.titleความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) โครงการย่อย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) การดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)
dc.title.alternativeAssurance Team Project of Construction Sector Transparent Initiative CoST
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมบัญชีกลาง
cerif.cfProj-cfProjId2560A00398
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building sector : BU)
turac.contributor.clientกรมบัญชีกลาง
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record