Show simple item record

dc.contributor.authorชิราวุฒิ เพชรเย็น
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-01-30T03:35:52Z
dc.date.available2018-01-30T03:35:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/374
dc.description.abstractน้ำมันโล่ติ๊นเป็นสารที่ได้จากผลของเมล็ดโล่ติ๊น ซึ่งนิยมนำมาใช้งานด้านเกษตรอินทรีย์และด้านการแพทย์ สำหรับงานวิจัยนี้ได้นำเสนอผลของการห่อหุ้มน้ำมันสกัดจากเมล็ดโล่ติ๊นด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพคือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ กัมอะราบิก เวย์โปรตีนไอโซเลท/มอลโตเดกซ์ตริน ที่อัตราส่วนของน้ำมันโล่ติ๊นต่อสารห่อหุ้มที่ 1:2 และ 1:3 โดยใช้เทคนิคสังเคราะห์ไมโครแคปซูลแบบการอบแห้งแบบพ่นฝอย และทำการศึกษาผลฟิล์มกรดพอลิแลคติกเคลือบด้วยไมโครแคปซูลเพื่อเป็นฟิล์มป้องกันแมลง จากการศึกษาผลกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าไมโครแคปซูลมีลักษณะทรงค่อนข้างกลม ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันไมโครแคปซูลแสดงถึงหมู่ฟังก์ชันของน้ำมันโล่ติ๊นและสารห่อหุ้ม นอกจากนี้ทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการปลดปล่อยน้ำมันโล่ติ๊น โดยทำการวัดด้วยเทคนิค ยูวี วิสิเบิล สเปกโตรสโคปี ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร สำหรับผลด้านจลนพลศาสตร์การปลดปล่อยของน้ำมันโล่ติ๊นจากไมโครแคปซูลได้นำมาใช้กับรูปแบบสมการของ ริจเจอร์ เปปปาส ซึ่งมีผลที่ตรงกับ การแพร่ฟิกเกียนส์ และฟิล์มกรดพอลิแลคติกเคลือบด้วยไมโครแคปซูลนำมาทดสอบผลการขับไล่แมลงมอดข้าวชนิด sitophilus oryzae L.th
dc.description.abstractNeem oil, a vegetable oil pressed from the fruits and seeds of the neem (Azadirachta indica), an evergreen tree, is used for organic farming and medicines. Neem oil extract was encapsulated in biopolymer shells of polyvinyl alcohol, gum arabic, and whey protein isolate/maltodextrin at ratios of 1:2 and 1:3 by spray drying. Polylactic Acid (PLA) coated with microcapsulated film was tested for insect resistance. A scanning electron microscope (SEM) image of neem oil-loaded microcapsules exhibited a nearly spherical shape. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was used to detect function groups between neem oil and shells. Characteristic in vitro-release testing (IVRT) of oil from neem oil-loaded microcapsules was analyzed by UV-visible spectroscopy at 254 nanometers. Release kinetics for neem oil from microcapsules fit the Ritger-Peppas Model with Fickian diffusion. PLA films coated with microcapsules were tested for repellency against rice weevils (Sitophilus oryzae).th
dc.description.sponsorshipสถาบันพลาสติก
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectสารสกัดจากโล่ติ๊นth
dc.subjectฟิล์มพอลิแลคติคแอซิดth
dc.titleการห่อหุ้มสารสกัดจากโล่ติ๊นลงในฟิล์มพอลิแลคติคแอซิดป้องกันแมลง:เชิงโครงสร้างและเชิงสภาวะจลศาสตร์
dc.title.alternativeEncapsulation of as-extraction Derris elliptica Benth into polylactic acid for insect repellence film : Structural elucidation and kinetic approach
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสถาบันพลาสติก
cerif.cfProj-cfProjId2560A00185
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture And Rural Development sector : AG)
turac.contributor.clientสถาบันพลาสติก
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record