Show simple item record

dc.contributor.authorวิทวัส รุ่งเรืองผล
dc.contributor.authorศุภชัย ศรีสุชาติ
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2017-05-26T06:09:54Z
dc.date.available2017-05-26T06:09:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/327
dc.description.abstractสืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการประเมินผลการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน และความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานความรับผิดชอบของสำนักบริหารกลยุทธ์และงบประมาณ ทางสำนักฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลโครงการ ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผล จึงได้มีการดำเนินการโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การประเมินผลภาพรวมการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ พร้อมจัดทำประเด็นสำหรับการพัฒนาและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานในปี ๒๕๕๙ และการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ ได้มีการสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินผลงาน/โครงการด้วยตนเอง (Self-evaluation) เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของผู้บริหาร สสว. และเจ้าหน้าที่ สสว. ที่มีต่อองค์กรสสว. ทั้งนี้ การศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวมีการแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ส่วนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และศึกษาการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงาน ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ (๓๑ โครงการ / ๔ ยุทธศาสตร์) ส่วนที่ ๒ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และส่วนที่ ๓ การสรุปผลที่ได้จากการศึกษาในส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯปี ๒๕๕๙ และสร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินผลงาน/โครงการด้วยตนเอง (Self-evaluation)th
dc.description.abstractThe Office of SME Promotion (OSMEP) was compulsorily required to start self-evaluation program especially in its cores operation. Strategic Planning and Budgets Administrative whom responsible to this requirement concerned necessary of this program also the transparency and fairness of the program decided to perform “OSEMP Core Project 2012 – 2014 Evaluation” which aimed to evaluate overall performance of OSMEP Core project during 2012 – 2014 along with find out subject for OSMEP improvement and number of suggestions support OSMEP to achieve its strategic plan in 2016 and create Self Evaluation’s standard form To complete the project objective, there were three phases of the study: 1. Study related secondary data i.e. Small and Medium Enterprises Promotion Act BE 2543, SME Promotion plan vol.3 (2012 - 2016), OSMEP strategic plan for 2012 – 2016, and OSEMP Core Project during 2012 – 2014 (composed of 31 projects 4 strategy) 2. Interview entrepreneur who attend OSMEP program and organization that related to OSMEP program 3. Make conclusion from phase 1 and 2 results as an evaluation result of OSMEP core program. Finally, we developed suggestion for OSMEP strategic plan in year 2016.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectประเมินผลth
dc.subjectการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานth
dc.titleจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗
dc.title.alternativeOSEMP Core Project 2012 – 2014 Evaluation
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
cerif.cfProj-cfProjId2558A00035
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษา
turac.researchSectorสาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation sector : RE)
turac.contributor.clientสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record