Show simple item record

dc.contributor.authorมนตรี สิระโรจนานันท์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2017-05-22T08:11:12Z
dc.date.available2017-05-22T08:11:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/324
dc.description.abstractการจัดการความรู้เรื่อง “ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสู่ทางแห่งรักสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก” ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันเชิงจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเยาวชนในสังคมไทยเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชนที่ประสบปัญหาความยากลำบากได้มีภูมิคุ้มกันเชิงคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์ โดยใช้ศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ภายใต้การนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางและสร้างชุดองค์ความรู้มาขับเคลื่อนเรียนรู้และปฏิบัติการสร้างการเปลี่ยนแปลงตามเป้าประสงค์ที่หมายไว้ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการความรู้ด้วยวิธีการ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ขั้นแรกคือ การสังเคราะห์องค์ความรู้สู่นวัตกรรมการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันเชิงจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเยาวชนฯ กลุ่มเป้าหมาย ขั้นที่สองคือ การจัดฝึกอบรมครูนักจัดการเรียนรู้และ/หรือแม่ชีผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนภายใต้เครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์ 27 แห่งทั่วประเทศไทย และขั้นที่สามคือ การจัดฝึกอบรมเยาวชนฯ ในโครงการฯ ค่ายเยาวชน “ทางแห่งรัก” จำนวน 4 ครั้ง โดยจัดขึ้นที่ จ. ราชบุรี จ. กาญจนบุรี จ. ระยอง จ.กระบี่ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นคือ การจัดการความรู้ได้ช่วยเสริมสร้างพลังและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเยาวชนที่ผ่านกระบวนการ และได้มีนวัตกรรมการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันเชิงจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเยาวชนฯ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายและมีองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคและกระบวนการสำหรับครูนักจัดการเรียนรู้ ซึ่งทางโครงการฯ ได้เสริมสร้างให้เกิดครูนักจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 คน ที่สามารถใช้หลักสูตร “ศิลปะแห่งการเรียนรู้สู่ทางแห่งรัก” ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ในการจัดฝึกอบรมเยาวชน จำนวน 4 แห่ง เป็นจำนวน 245 คน นับเป็นผลผลิตในการเรียนรู้ที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาทักษะชีวิต น้อมนำมาเป็นต้นแบบให้กับชุมชน/สังคมได้ต่อไป พร้อมกันนี้ได้ถอดประสบการณ์กลับมายกระดับองค์ความรู้และพัฒนาออกเป็นหนังสือ “ทางแห่งรัก” คู่มือหลักสูตรศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสำหรับเยาวชน โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.thai-explore.net/search_detail/result/3063th
dc.description.abstractKnowledge management on ‘Art of Buddhism way of learning to love fo Youth with difficult’ Focus on create the way to build knowledge, understanding and Find a way to build moral and moral immunity for youth in Thai society. The goal is to create change for the young with difficulty, to have moral immunity, ethics.Building knowledge and Skills for working with Thai Pat sangkmitta nun network using Buddhism way of learning. Using Knowledge from research and information in relate field to guide and build structure of knowledge to drive learning and make changes to meet the goals Researchers have designed knowledge management in three main ways: first, the synthesis of knowledge, innovation, learning, moral and moral immunity for the youth target group. Second step is Organizing training for teachers, trainers and / or nuns whom work youth and children relate work under Thai Pat sangkmitta nun network 27 branchs around Thailand And the third step is. Youth training in the 4 "Way of Love" youth camps project in Ratchaburi,Kanchanaburi,Rayong and Krabi The result is Knowledge management empowers and be able to change the way the youth process. And there is innovation, to build moral and moral immunity for youth Include the target group and have the knowledge, skills, techniques for teachers and 17 new trainers from the projects to beable to use ‘Art of knowledge to the way of love’ program in their community to train 245 Youths in 4 Areas. Using build knowledge, understanding and skills to solved problem and be example for communities / society. And using experience from working to reflect back to improve knowledge and develop to be ‘Way to love : Art of Buddhism way of learning ‘Manual Available to download http://www.thai-explore.net/search_detail/result/3063.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectการจัดการความรู้th
dc.titleศิลปะแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธสู่ทางแห่งรักสำหรับเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก
dc.title.alternativeBuddhist Approach to Learning through Loving-Kindness for Youths Facing Difficult Life Conditions
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
cerif.cfProj-cfProjId2559A00300
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการศึกษา (Education sector : ED)
turac.contributor.clientสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record