Show simple item record

dc.contributor.authorปาริชาต ชื่นวัฒนกุล
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2017-05-22T08:08:00Z
dc.date.available2017-05-22T08:08:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/323
dc.description.abstractสถาบันได้ดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย และได้ทบทวนหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และการเปิดและการจัดการร้านค้าผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ (e-market place) คือ lnwshop และ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ในปี 2558 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ได้ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ (e-market place) ทั้งในและต่างประเทศ โดยสถาบันได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 186 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมาย จำนวน 177 ราย) ภายหลังจากผ่านการฝึกอบรม สถาบันได้ดำเนินการประสานการจัดทำร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ (e-market place) โดยมีผู้ประกอบการ จำนวน 183 คน/กิจการ สมัครเข้าร่วมร้านค้าออนไลน์ในประเทศผ่านเว็บไซต์ lnwshop ในนามของผู้ประกอบการแต่ละกิจการแล้วเสร็จ และมีผู้ประกอบการ จำนวน 6 กิจการ สมัครเข้าร่วมร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ Alibaba ในนามของผู้ประกอบการแต่ละกิจการแล้วเสร็จ ทั้งนี้สถาบันได้จัดที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการในการปรับแต่งรูปแบบหน้าร้านค้าออนไลน์และการนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการแต่ละกิจการขึ้นเว็บไซต์ตลอดระยะเวลาโครงการ จากการติดตามผลดำเนินงาน พบร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 ราย หรือร้อยละ 27.12 มียอดการสั่งซื้อผ่านตลาดออนไลน์ หรือผู้สนใจเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หรือมีการติดต่อสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 100 ราย ซึ่งผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดth
dc.description.abstractThe institute has conducted an analysis of entrepreneurial target, and has reconsidered the training courses related to an electronic commerce (e-commerce) and the operating and managing stores through the online market (e-market place) which are lnwshop and Alibaba, the online market site selected in 2015, in order to educate entrepreneurs, who passed the processes of consulting how to design and develop products and packaging under the product development project related to the market demand of the year 2016 for 12 hour, so that the entrepreneurs can do the electronic commerce (e-commerce), and have the channel to sell products through online marketing websites (e-market place), both at home and abroad. The institute has organized training courses of the electronic commerce (e-commerce) for the entrepreneurs for five times in both the central and regional parts. The overall of the entrepreneurs participated was 186, higher than the target which is 177. After passing the training, the Institute has coordinated the preparation of an online store via its online marketplace (e-market place). There were 183 entrepreneurs or businesses joined the online stores in the country through lnwshop, on behalf of the entrepreneurs each completed operations, and the entrepreneurs per six businesses joined the online shops in abroad through Alibaba, on behalf of the entrepreneurs each completed operation. Moreover, the institute has arranged consultants to provide advice and mentoring the entrepreneurs to customize the page layout of their online stores, in addition the institution has taken the product information of entrepreneurs in each operations displayed on site throughout the project also. According to the follow-up operating results found that the online stores of 48 entrepreneurs who participated the project or 27.12 percent of total had been ordered through the online marketplace or had at least 100 visitors who were interested in the products and the contact details, so that the overall achievement exceeded the targets.th
dc.description.sponsorshipกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectระบบ e-commerceth
dc.subjecte-market placeth
dc.subjectตลาดสินค้าออนไลน์th
dc.titleกิจกรรมการเชื่อมโยงระบบ e-commerce และแสดงผลงานผ่านเว็บไซต์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี 2559
dc.title.alternativee-commerce system link Product development to meet market requirement project 2016
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
cerif.cfProj-cfProjId2559A00285
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology sector : ICT)
turac.contributor.clientกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record