Show simple item record

dc.contributor.authorChuenwatanakul, Parichat
dc.contributor.authorปาริชาต ชื่นวัฒนกุล
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2017-05-22T06:38:10Z
dc.date.available2017-05-22T06:38:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/306
dc.description.abstractการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปไหมอย่างยั่งยืน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จะมุ่งเน้นเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ในด้านวัตถุดิบ การตลาด ผลิตภัณฑ์ไหมสร้างสรรค์ และเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้ประกอบการไหม อาทิ การจัดการ ประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ฯลฯ ณ สถานที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยคำนึงถึงศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการไหมที่เข้าร่วมโครงการ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาสภาพเบื้องต้น จัดทำข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ไหมในลักษณะการวิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัยธุรกิจ/ปัญหาของผู้ประกอบการไหม และทำการตกลงเป้าหมาย และตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างที่ปรึกษากับกลุ่มผู้ประกอบการก่อนดำเนินการพัฒนา ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ไหม จำนวน 25 กลุ่ม จำนวนรวม 110 Man-days โดยมีผลดำเนินการดังนี้ 1) ด้านวัตถุดิบ ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านใต้ฆ้อง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแกใหญ่ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าบ้านสระ และกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านอู่โลก พบว่าคุณภาพเส้นไหมมีความสม่ำเสมอ สามารถขายได้ราคาเพิ่มขึ้น เส้นไหมนุ่มขึ้น ไม่แตก แก้ไขปัญหาผ้าไหมสีตกได้ 100% สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ไหมมีการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบร่วมกัน มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิต และผู้ใช้วัตถุดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 2) ด้านการตลาด ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ตำบลกระหาด กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์ ม. 1 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบารู และ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย ม.3 พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ไหม มีแผนธุรกิจของกลุ่ม 1 แผน มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 2 ช่องทาง และมีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคต 1 แผน 3) ด้านผลิตภัณฑ์ไหมสร้างสรรค์ ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านแกใหญ่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมบ้านข่า กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมบ้านแดง วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าวารีสามัคคี และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจารพัต พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ไหม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมสร้างสรรค์ต้นแบบ และดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับการทดลองตลาด กลุ่มๆ ละ 1 แบบ ( กระเป๋าผ้าไหมสตรี ตุ๊กตาชนเผ่า เสื้อแซว ผ้าผืนลายปราสาทตาเมือน และช่อดอกบัวสำหรับบูชาพระ) มีการนำผู้ผลิตไปทดลองตลาด จำนวน 2 ครั้ง เฉพาะด้านความต้องการ ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้านเอกอนันต์ไหมไทย (หน้าร้านและการขึ้นเส้นยืน) กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโพธิ์กอง กลุ่มโรงสาวไหม (ร้านเรือนไหมใบหม่อน) กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูยบ้านอาลึ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาโต กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน ม.9 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอายอง กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านอากลัว ม.10 กลุ่มอุตสาหกรรมชุมชนบ้านนาตัง กลุ่มแปรรูปผ้าไหมบ้านตาโสร โดยผู้ประกอบการแต่ละราย ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงตามความต้องการ จำนวน 1 แผนงาน โดยไม่ซ้ำกับแผนงาน ด้านวัตถุดิบ ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ไหมสร้างสรรค์ รวมทั้งมี แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มไม่น้อยกว่า 1 แผนงานth
dc.description.abstractThe operation of activities in promoting an industrial league (Cluster) in processing the sustainable silkworm, which belongs to The Promoted and Developed International Project of Silkworm Quality in Fiscal Year 2016, has focused on consulting the entrepreneurs indeed likewise, to assist members of the cluster about the materials, marketing, producing the silkworm creatively and some specific requirement of silkworm enterprisers such as; the management, the energy saving, the optimizing production, and so on that had been taken place in Surin province. Furthermore the advisers always realized about the potential and the agreeable requirement of silk entrepreneurs that participated. The consultants have studied a preliminary and prepared the basics data of silkworm cluster entrepreneurship to analyze, diagnose the business or problems of silkworm enterprisers, and doing target agreement and the previous developed indicators between the advisers and the group of entrepreneurs. Moreover, the consultants had greatly advised to the silkworm cluster entrepreneurs for 25 groups, at the total number of 110 Man-days. The results were as following; 1) The raw materials, we developed the entrepreneurs for 5 groups, Paya Ram Sericulture Housewife Community Enterprise, BanThaiKong Housewife Silk Weaving Group, BanSra Sericulture and Silk Weaving, and BanOuLok Housewife Silk Weaving Group. The result found that there are high consistent quality silk which increase the more selling price, and more soft silk with unbroken can protect the color ran by 100%. The silk cluster members had the raw materials’ management together. Moreover, the link between manufacturers and the raw materials’ users had increased for 100 percent. 2) The marketing, we continue to develop entrepreneurial for 5 groups which are Krahad sub-district Mudmee Silk Weaving Housewife Group, Ban Khawao Sinnarin (Moo 1) Silk Weaving Housewife Group, ThaSaVang Silk Weaving Professional Housewife Group, Baroo Silk Weaving Housewife Group, and Sawai sub-district (Moo 3) Silk Weaving Housewife Group. As the development found that the silk cluster entrepreneurs had a business plan, two marketing channels, and one developing plan for future. 3) The creative silk production, the 5 entrepreneurs were developed that are KaeYai Housewife Group, Artificial Flowers from BanKha’s silk cloth Group, BanDaeng Silk Processing Products Group, WariSamakkhi Sericulture Community Enterprise, and BanJarapud Produced Saving Group. The result found that silk cluster entrepreneurs had developed the creative prototype silk products, and produced the prototype products to trial markets. 1 prototype for 1 group (silk purse, ethnic dolls, short-sleeved Kuoy shirts, Ta Muen fabric striped, and a bouquet of lilies for worship). The manufacturers were taken to test a market for two times. 4) The specific requirements, we developed 10 major entrepreneurial store groups, there are EkAnun Thai Silk Group (In front and standing lines), PhoGong Silk Weaving Housewife Group, Rhong-Sao-Mai Group (RuenBaimon Shop), BanArri Native Silk Weaving Kuoy Group, BanThaTho Silk Weaving Housewife Group, BanTaKien (Moo 9) Silk Weaving Group, BanArYong Silk Weaving Group, BanArKrua (Moo 10) Silk Weaving Housewife Group, Industrial Group of BanNaTung, and BanTaSo Silk Processing Group. Each operator has been developed or updated according to their requirements for 1 plan which not duplicated with the plan of materials, marketing, creative silk products, as well as having the solutions in each groups not less than 1 plan.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectผลิตภัณฑ์ไหมth
dc.subjectClusterth
dc.subjectแปรรูปไหมth
dc.subjectsilk productsth
dc.titleส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปไหมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
dc.title.alternativePromoting and develop in that silk quality products to world class
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
cerif.cfProj-cfProjId2559A00263
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรม (Industry sector : IN)
turac.contributor.clientสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record