Show simple item record

dc.contributor.authorกฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง
dc.contributor.authorKridayuth Chompooming
dc.date.accessioned2015-08-24T02:38:32Z
dc.date.available2015-08-24T02:38:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://dspace.library.tu.ac.th/handle/6625644440/61
dc.description.abstractงานสำรวจสะพานเพื่อการตรวจสอบพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินสภาพ รวมถึงเสนอแนะวิธีการและแผนงานในการซ่อมแซมและเสริมกำลังของโครงสร้างสะพาน สำหรับสะพานที่คัดเลือกจำนวน 4 สะพาน ในการตรวจสอบพิเศษ (Special Inspection) ครั้งนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบเพิ่มเติมเฉพาะตามที่กำหนด โดยรายละเอียดของการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 1) การสำรวจความชำรุดเสียหายและการเสื่อมสภาพของสะพานด้วยวิธี Visual Inspection พร้อมจัดทำแผนผังแสดงรายละเอียดของความเสียหาย รายงานผลการสำรวจโดยจัดทำเป็นระเบียนประวัติการสำรวจสะพาน (Bridge Inventory Records) และทำการประเมินความชำรุดเสียหายและผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการรับน้ำหนักในรูปของค่าระดับความเสียหาย (Condition Rating) 2) การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ (Materials Testing) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์และประเมินสภาพของสะพานรวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบอ้างอิง (Benchmark/Reference) และติดตามการเสื่อมสภาพของสะพานในอนาคต ประกอบด้วย การเก็บตัวอย่างคอนกรีต แบบ Core Drilling, การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต, การทดสอบคอนกรีตด้วย Rebound Hammer, การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตจากสภาวะแวดล้อม โดยทำการตรวจวัดค่า Carbonation Depth และปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีต 3) การทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานเพื่อให้ทราบถึงการตอบสนองที่แท้จริงของโครงสร้างสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกทดสอบและภายใต้การจราจรปกติ รวมถึงการบ่งบอกถึงความผิดปกติของค่าการตอบสนองเนื่องจากความชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของโครงสร้าง นอกจากนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพาน และใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้แบบจำลองทีใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างรวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบอ้างอิง (Benchmark/Reference) และติดตามการเสื่อมสภาพของสะพานในอนาคต โดยการทดสอบประกอบด้วยการทดสอบสะพานแบบ Static Test และ Dynamic Test รวมถึงการทดสอบสะพานภายใต้การจราจรปกติ 4) การวิเคราะห์โครงสร้าง โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้แบบจำลอง บนพื้นฐานของทฤษฏีและสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องร่วมกับผลการทดสอบสะพาน และทำการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกจร (Live Load Rating) ของโครงสร้างสะพานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 5) สรุปผลการสำรวจความเสียหายและผลการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานสะพาน และแผนงานในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้งานบำรุงรักษาเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของสะพาน
dc.description.abstractThe main objectives of the present investigation, focusing on the special inspection, include structural inspection and evaluation of the four selected bridge structures as well as determination of bridge repairs and maintenance. The scopes of work are as follows. 1) Visual inspection of the bridge structures to examine damages and deterioration, prepare damage mapping and bridge inventory records, and determine condition rating of the bridges 2) Materials testing to collect technical information, regarding material characteristics of the bridge structures for determination of present bridge conditions and for benchmarked records for future inspection, including concrete core drilling, compression test, rebound test, and evaluation of carbonation depth and chloride content 3) Bridge behavior measurements to obtain actual responses of the aging bridge structures under predetermined loads and under normal traffic loads, and to determine a priori warning, indication or sign of any inherent damages that may occur and affect structural responses. The bridge load test covers both static and dynamic test. 4) Structural analysis and load-carrying capacity evaluation to determine bridge responses and evaluate live-load rating of the bridge structures compiled with legal regulations and bridge standards. Preparation of summary reports on the results of bridge special inspection and load-carrying capacity evaluation, as well as bridge repair methods and preventive maintenance program, for effective maintenance system and to prolong life-cycle of the bridge structuresen_US
dc.language.isoth
dc.publisherบริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัดen_US
dc.subjectการซ่อมแซมสะพานth
dc.subjectโครงสร้างสะพานth
dc.subjectการตรวจสอบพิเศษth
dc.subjectการทดสอบคอนกรีตth
dc.subjectการทดสอบการเสื่อมสภาพth
dc.subjectการวิเคราะห์โครงสร้างth
dc.subjectสะพานth
dc.subjectการทดสอบสะพานth
dc.titleงานจ้างสำรวจสะพานเพื่อการตรวจสอบพิเศษ (special Inspection) ของสะพาน 4th
dc.title.alternativeSpecial inspection of 4 highway bridgesen_US
dc.typeArticleen_US
cerif.cfProj-cfProjId2557A00482


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record