Show simple item record

dc.contributor.authorหาญพล พึ่งรัศมี
dc.date.accessioned2018-07-13T02:07:01Z
dc.date.available2018-07-13T02:07:01Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.library.tu.ac.th/handle/6625644440/433
dc.description.abstractปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จึงเป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นการวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่ปล่อยจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรและคำนวณออกมาให้อยู่ในหน่วย “คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ซึ่งจะทำให้ทราบว่าองค์กรนั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าใด การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนั้นยังทำให้เราทราบถึงจุดที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่มากที่สุดในองค์กรของเรา ทำให้เราสามารถหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเราได้อย่างตรงจุดอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนของประเทศไทย ได้พัฒนาแนวทางการประเมินคาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กรของประเทศไทยขึ้นมา โดยกระบวนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่แต่ละองค์กรจัดทำนั้นสอดคล้องกับหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความตรงประเด็น ความครบถ้วน ความไม่ขัดแย้ง ความถูกต้อง ความโปร่งใส รวมถึงการจัดการคุณภาพข้อมูลที่ดีและเป็นไปตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของประเทศไทย โดยในโครงการนี้ได้ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้ 1. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาขอนแก่น) 2. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาปราจีนบุรี) 3. บริษัท แก่นขวัญ จำกัด สรุปผลการดำเนินงาน: สรุปผลการดำเนินงานทั้ง 3 บริษัทดังนี้ - ได้จัดทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาขอนแก่น) โดยมีขอบเขตการประเมินดังนี้ ระดับการรับรองแบบจำกัด(Limited assurance) ขอบเขตการประเมินเป็นแบบการควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control) และได้จัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมรับการทวนสอบเรียบร้อยแล้ว - ได้จัดทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขาปราจีนบุรี) โดยมีขอบเขตการประเมินดังนี้ ระดับการรับรองแบบจำกัด(Limited assurance) ขอบเขตการประเมินเป็นแบบการควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control) และได้จัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมรับการทวนสอบเรียบร้อยแล้ว -ได้จัดทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของบริษัท แก่นขวัญ จำกัด โดยมีขอบเขตการประเมินดังนี้ ระดับการรับรองแบบจำกัด(Limited assurance) ขอบเขตการประเมินเป็นแบบการควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control) และได้จัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมรับการทวนสอบเรียบร้อยแล้ว Climate Change and Global Warming have become a major concern contributing to increasingly drastic impact on a global scale. Such a problem is resulted from greenhouse gas emissions caused by anthropogenic activities. Consequently, Carbon Footprint for Organization is established under the concept of calculating the quantity of GHG both directly and indirectly released to the atmosphere while focusing only on the measurement and assessment of the emissions from organizational operations in carbon dioxide (CO2) equivalent unit. This helps in quantification of GHG emissions as well as identification of the hotspot most responsible for global warming potential impact in each particular organization, enabling entrepreneurs to find ways to mitigate such emissions which will eventually lead to the implementation of effective measures and management for GHG reduction in each organization. Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) was established to promote and monitor projects related to climate change and global warming mitigation in Thailand. Carbon Footprint Verification has been initiated and implemented to ensure that Carbon Footprint for Organizations is evaluated in compliance with 5 key principles which are accuracy, completeness, unanimity, righteousness and transparency, including excellent information quality management in accordance with Carbon Footprint for Organizations Assessment in Thailand. The 3 participating companies were; 1. Thai Beverage Energy co.,ltd (Khon Kaen Branch) 2. Thai Beverage Energy co.,ltd (Prachinburi Branch) 3. Kankwan co.,ltd. Project Summary: The project summary on the 3 companies is presented below; Corporate Carbon Footprint Verification for Thai Beverage Energy co.,ltd (Khon Kaen Branch) was conducted under the scope of the Limited Assurance and Operational Control. The report on corporate greenhouse gas emissions and removals had been prepared prior to the verification process. Corporate Carbon Footprint Verification for Thai Beverage Energy co.,ltd (Prachinburi Branch) was also conducted under the same scope of the Limited Assurance and Operational Control. The report on corporate greenhouse gas emissions and removals had also been prepared prior to the verification process. Corporate Carbon Footprint Verification for Kankwan co.,ltd was conducted under the scope of the Limited Assurance and Operational Control. The report on corporate greenhouse gas emissions and removals had also been prepared prior to the verification process.th
dc.description.sponsorshipสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยth
dc.language.isoen_USth
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.subjectคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรth
dc.subjectก๊าซเรือนกระจกth
dc.titleการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 4th
dc.title.alternativePromoting of Carbon footprint for organization phase 4th
dc.typeArticleth
cerif.cfProj-cfProjId2558A00297th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record