Now showing items 1-15 of 15

 • type-icon

  การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2013)

  Ministry of Tourism and Sports and Thammasat University (Thammasat University Research and Consultancy) issued the Sufficiency Economic Community-Based Tourism Plan in order to support the community-based tourism in Thailand. The process consists of analyzing the primary and secondary data of the community-based tourism. In addition, more than 30 respondents who related to the community-based tourism were interviewed. There were also workshops and seminars in 9 provinces to develop knowledge on the community-based tourism. The expected results ...
 • type-icon

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2009)

  The study titled “the Prevention and Suppression of Corruption in Local Administration Organizations“ has four main objectives: 1) to inquire into the structure, background and the development of Local Administration Organizations, including the process as well as procedures of the procurements, the establishment of infra-structure, personnel management, and the certification of licenses operated by typical Local Administration Organizations in Thailand ; 2) to search for knowledge based on the experiences of other countries concerning the ...
 • type-icon

  จัดทำแนวทางในการปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงาน “โครงการจัดทำแนวทางในการปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเผยแพร่แนวทางการปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ มีแนวทางในการปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มาจากการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเผยแพร่แนวทา ...
 • type-icon

  จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2557-2560 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (กรมการท่องเที่ยว, 2014)

  กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557-2561 จากกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมการท่องเที่ยวการ ที่จะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายทุกระดับที่กำหนดไว้ได้นั้น สิ่งสำคัญที่เป็นผู้ขับเคลื่อนกลไกข้างต้น คือทรัพยากรบุคลขององค์กร กล่าวคือ กรมการท่องเที่ยวจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจและตระหนักในนโยบายขององค์กร และมีขวัญ กำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติงานได ...
 • type-icon

  ต้นแบบบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2011)

  Currently, each department of Thai government has its own database and collection of information. As individual department, the data operation can be managed and organized as routine jobs. However, data exchange among the department can be difficult to implement because no standard is prepared for information sharing. Therefore, this research is focused on study the feasibility of data exchange among Thai government and develop prototype of information sharing by using a group of sampling data. This research project defines the scope of study ...
 • type-icon

  ประชุมสัมมนาวิชาการ มรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ร่วมในอาเซียน 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (2015-11-10)

  จากการประชุมนานาชาติ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ร่วมในอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นี้ บรรดาผู้แทนจากชาติสมาชิกอาเซียนต่างมีความพึงพอใจกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมาก เหล่าผู้แทนฯ ต่างชื่นชมกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ในการประชุมสำหรับการเตรียมการต่างๆ ตั้งแต่ แนวความคิดในการประชุม กระบวนการในการประชุม รวมทั้งที่พักและอาหาร การจัดการ สถานที่จัดการประชุม การศึกษาดูงาน การแสดงโขน และที่สำคัญที่สุด คือ การให้การต้อนรับ และ มิตรภาพอย่างจริงใจ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านอธิบดีกรมศิลปากร เจ้าหน้าที่จากประเทศไทย และจากบรรดามิตรผู้แทนอาเซียนจ ...
 • type-icon

  พัฒนาการบริหารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  อุดม รัฐอมฤต; สมคิด เลิศไพฑูรย์; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)

  เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) การพัฒนางานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะเป็นการขยายภารกิจความรับผิดชอบของสำนักงานให้กว้างมากขึ้น นอกจากนี้ ภายใต้บริบทของการร่วมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบงานของ สขร. โดยตรงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สขร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...
 • type-icon

  พัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำ “โครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้ผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับทิศทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาขีดความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ...
 • type-icon

  พัฒนามาตรการในการดำเนินการ พิจารณาความเหมาะสมความเป็นไปได้ เพื่อจัดทำแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมหรือทำความตกลงตามกรอบว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ APEC (APEC Privacy Framework) 

  อุดม รัฐอมฤต; สมคิด เลิศไพฑูรย์; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)

  ในปัจจุบัน นานาชาติได้เข้ายอมรับและเข้าร่วมใช้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หลักการของ OECD มาตรฐานของสหประชาชาติ บทบัญญัติของสหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ APEC (APEC Privacy Framework) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าร่วมหรือการยอมรับข้อปฏิบัติของประชาคมนานาชาติ การจัดทำแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการในการเข้าร่วมหรือทำความตกลงตามกรอบว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ APEC (APEC Privacy Framework) ...
 • type-icon

  พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการต่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียนของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการแปลและเรียบเรียงแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025) ให้เป็นภาษาไทย และเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (ATSP) ไปยังผู้มีส่วนได้ ...
 • type-icon

  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม) 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; นคร เสรีรักษ์; ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ; ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ; จินตนา เนตรทัศน์; พัชรี ย่ำเที่ยง; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2010)

  รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมให้เป็นกลไกสำคัญของงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ การจัดประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลภาคสนามจากจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัดในทุกภาค ผลที่ได้จากการศึกษานำไปออกแบบระบบ แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
 • type-icon

  รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; ชาญชัย แสวงศักดิ์; ศุภรัตน์ โชติกญาณ; กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์; วีรวัฒน์ จันทรโชติ; วรรณี สำราญเวทย์ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2008)

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยในโครงการนี้คือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในข้าราชการพลเรือนสามัญให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกระบวนงานของฝ่ายเลขานุการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักระบบคุณธรรม การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ก.พ.ค. ให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • type-icon

  รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ, 2001)

  รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ได้ข้อเสนอแนะทิศทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งในแง่โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ระบบการบริหารงานบุคลากร ระบบงบประมาณ และกฎหมายตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นตามกรอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เอื้อต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (กรมสรรพสามิต, 2013)

  โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจหลักการการจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ ผลกระทบจากการจัดเก็บ ประโยชน์จัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งการศึกษาบทเรียนจากการจัดเก็บที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมถึงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ผลการศึกษาที่ได้ประกอบด้วยข้อมูลในหลายประเด็นคือ ประเด็นที่หนึ่งข้อมูลโครงสร้างธุรกิจโทรคมนาคม ผู้ปรกอบกิจการ ผู้ใช้บริการดังนี้ ผู้ประกอบการให้บริ ...
 • type-icon

  สรรหาเชิงรุก 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (2015-11-10)

  เนื่องด้วย ในปี 2557 สำนักงาน ก.พ. ได้ทดลองดำเนินโครงการสรรหาเชิงรุกกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้และนำบทเรียนไปขยายผลให้กับส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น ในปี 2558 สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ ได้แก่ กรมการปกครอง กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมชลประทาน เข้าร่วมโครงการสรรหาเชิงรุก เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ และให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการตามแผน กลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อเรียนรู้เทคนิคกระบวนการในการจัดทำและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ...