Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ว่าจ้าง (ส.ส.ท.) ระยะ 3 ปี (2561-2563) 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ส.ส.ท. ระยะ 3 ปี (2561–2563) ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำขึ้นเพื่อให้ ส.ส.ท. มีกรอบแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล บุคลากร และการให้บริการภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับแนวดำเนินงานขององค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 -2561) รวมทั้งยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. เพื่อการพัฒนา ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย) 

  วิมลสิทธิ์ หรยางกูร; ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย, 2014)

  ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายที่ผ่านมา ได้มีแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม จากการที่เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นพลวัตรได้ก่อให้เกิดปัญหาการกำหนดแผนพัฒนาที่ยังคงไม่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านมลพิษและความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มยังขาดการมีส่วนร่วมและขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ท้องถิ่นเกิดความไม่คล่องตัว ในการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิ ...