Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    โครงการที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 

    วินัย รักสุนทร; Winai Raksuntorn (2015-09-23)

    รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณจราจร ประจำปี พ.ศ. 2557 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ หมายเลข 9” ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยข้อมูลการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น การรายงานปริมาณจราจรแยกประเภทบริเวณทางเข้าและออกจากระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปริมาณจราจรบนสายทางของแต่ละช่วงทางต่างระดับ และการวิเคราะห์ หาคุณภาพของการให้บริการ (Quality of services) ของแต่ละช่วงทางทางระดับ การจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มีปริมาณที่หนาแน่นเฉพาะบนช่วงถนนระหว่างทางต่างระดับศรีนครินทร์ถึงทางต่างระดับสุวรรณภูมิในทั้งสองทิศทาง ...