Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน ของพนักงานต่อองค์กร ประจำปี 2556 

    กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556)

    โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ปี 2556 มีวัตถุประสงค์3 ข้อ ประกอบด้วย (1) เพื่อกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการเคหะแห่งชาติ (2) เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และ (3) เพื่อกำหนดกิจกรรมยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรพร้อมแนวทางในการดำเนินงาน การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการผสมผสานทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งทำการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานการเคหะแห่งชาติทั้งหมด ...