Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จัดจ้างที่ปรึกษาด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2556 

    ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์; Taweesak Kijkanjanarat (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2013)

    โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นโครงการที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อให้ดำเนินงานตามขอบเขตงาน ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา พ.ศ. 2557 – 2563 เพื่อให้รัฐสภามีกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถขับเคลื่อนรัฐสภาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Parliament 2. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 – 2560 ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ...