Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 1 

    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; Supasawat Chatchawal (สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2014)

    โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมืองฉบับที่ 1 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเมืองฉบับที่ 1 พร้อมทั้งสภาพปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของการปฏิบัติงานระหว่าง พ.ศ. 2551-2556 ที่ผ่านมาและนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดแผนพัฒนาการเมืองฉบับที่ 2 ต่อไป ซึ่งทางคณะผู้วิจัยใช้การวิจัยประเมินผล (Evaluation research) เพื่อกำหนดกรอบในการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบกัน จากการศึกษาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมืองฉบับที่ ...