Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย) 

    วิมลสิทธิ์ หรยางกูร; ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย, 2014)

    ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายที่ผ่านมา ได้มีแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม จากการที่เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นพลวัตรได้ก่อให้เกิดปัญหาการกำหนดแผนพัฒนาที่ยังคงไม่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านมลพิษและความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มยังขาดการมีส่วนร่วมและขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ท้องถิ่นเกิดความไม่คล่องตัว ในการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิ ...