Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 

  ธีรยุทธ โหรานนท์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ สทภอ. สามารถใช้งานระบบฯ ได้ต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งาน ของ สภทอ. ที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาวิเคราะห์และบำรุงรักษาระบบโดย มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1). เพื่อบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISAgro) ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 2). เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี โดยป้องกันไม่ให้เ ...
 • type-icon

  พัฒนาระบบรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิรูปผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 

  ธีรยุทธ โหรานนท์; ทวิดา กมลเวชช; อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นระบบคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฎิรูปขึ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยวกับประเด็นการปฎิรูปและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมีจำนวนมาก ...