Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ และติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลการกระทำผิดซ้ำทางอาญาและติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและชั้นความลับของข้อมูลการกระทำผิดซ้ำที่สามารถเปิดเผยได้ ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการกระทำผิดซ้ำทางอาญาของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยศึกษาข้อมูลของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 17 ประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) วิธีการศึกษาเป็นก ...
 • type-icon

  ส่งเสริมวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ในปัจจุบันการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก ในปี พ.ศ.2552 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ประมาณการมูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากการบาดเจ็บ จากการประกอบอาชีพไว้ที่ปีละร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของทุกประเทศทั่วโลก โดยคิดคำนวณจากความเสียหายทางตรงและทางอ้อม ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากกองทุนเงินทดแทนระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559 เพื่อคำนวณและประมาณการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยโดยตัวแบบจำลองที่ครอบคลุมถึงต้นทุน ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่แรงงาน นายจ้าง ...