Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง 

    ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน; ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร (2015-11-10)

    การวิจัยเรื่อง”บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง” มีวัตถุประสงค์หลักคือการทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของสตรีไทยในการเมืองภาคพลเมืองในมิติต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างองค์ความรู้ที่สะท้อนให้เห็นระดับของความเข้มข้นในการมีส่วนร่วม แรงบันดาลใจ รูปแบบและกระบวนการในการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองภาคพลเมือง รวมถึงเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่ทั้งสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานระเบียบวิธี (Mixed Methodologies) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ...