Now showing items 246-265 of 603

 • type-icon

  จ้างสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

  ศิลปชัย ถิรวิทยาคม; Silpachai Thirawittayakom (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียรวมจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2556 มาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556 โดยได้กำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งข้อมูลของแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง 3 ประเภทที่เทศบาลเมืองหัวหินมีอยู่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนเท่านั้น จึงได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึก ...
 • type-icon

  จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 16 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในประเทศได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้แล้ว เป้าหมายที่ 16 ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมฉบับที่ 3 อย่างไรก็ตาม การจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไปพร้อมกัน จำเป็นจะต้องมีแผนที่นำทาง (Road Map) ที่สามารถบูรณาการเป้าหมายของทุกนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังช่วยให้เกิดประสิทธิภ ...
 • type-icon

  จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในการดำเนินงาน ข้อมูลจากตัวชี้วัดสามารถวิเคราะห์ถึงการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายกำหนด ตัวชี้วัดที่ดีจะเป็นข้อมูลสำคัญให้กับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจวางแผนนโยบายและบริหารงานพัฒนาสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือวางแผนปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในรายงานวิจัยนี้จึงพยายามที่จะสะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยผ่านตัวชี้วัดซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับชาติกำหนดไว้มี ...
 • type-icon

  ช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายภายหลังการทดสอบรากหนึ่งหน่วยสำหรับกระบวนการอัตตสหสัมพันธ์ 

  วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล; Wararit Panichkitkosolkul (2015-10-12)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายภายหลังการทดสอบรากหนึ่งหน่วยสำหรับกระบวนการอัตตสหสัมพันธ์ โดยใช้วิธีบูตสแตรปของไค และเดวีส์ (Cai and Davies, 2012) (วิธี SB) และเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมและความกว้างเฉลี่ยของช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายกับช่วงพยากรณ์บูตสแตรปของทอมป์ และสคูคานี (Thombs and Schucany, 1990) (วิธี TS) ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ กระบวนการ AR(1) ช่วงพยากรณ์ล่วงหน้า 1, 2 และ 3 คาบเวลาโดยใช้วิธี SB ให้ค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมมากกว่าช่วงพยากรณ์โดยใช้วิธี ...
 • type-icon

  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร; บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งงานด้านการเจรจาการค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการบริการประชาชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ นอกจากจะต้องสนับสนุนภารกิจของกรมฯ สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ อาทิเช่น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน IPv6 ประเทศไทย ...
 • type-icon

  ด้านสารสนเทศประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสน ...
 • type-icon

  ด้านสารสนเทศประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนั ...
 • type-icon

  ด้านสารสนเทศประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับส ...
 • type-icon

  ดำเนินการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

  ณัฐพล แสงอรุณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการวิจัย “การสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด” มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลตาม (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด (2) เพื่อสร้างตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินผลการบังคับใช้ตาม (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติดและวิธีการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริงของการดำเนินงานตามร่างกฎหมายดังกล่าว และ (3) เพื่อประเมินควา ...
 • type-icon

  ต้นแบบบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2011)

  Currently, each department of Thai government has its own database and collection of information. As individual department, the data operation can be managed and organized as routine jobs. However, data exchange among the department can be difficult to implement because no standard is prepared for information sharing. Therefore, this research is focused on study the feasibility of data exchange among Thai government and develop prototype of information sharing by using a group of sampling data. This research project defines the scope of study ...
 • type-icon

  ตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างเสาผนังรับแรงเฉือนและฐานราก อาคารอำนวยการของสถาบันการบินพลเรือน เพื่อยืนยันความถูกต้องของการออกแบบ 

  สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  ด้วยบริษัท อี เอม เอส คอนซัลแตนท์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารอำนวยการ สถาบันการบินพลเรือน และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ รายละเอียดโครงสร้าง เสา ผนังรับแรงเฉือน และ ฐานราก ทั้งนี้โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องสามารถต้านทานน้ำหนักบรรทุกได้โดยปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่างานก่อสร้างโดยรวม ทาง บริษัท อี เอม เอส คอนซัลแตนท์ ได้ติดต่อมายัง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทำการตรวจสอบแบบและรายการคำนวณดังกล่าว ทางผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี วุฒิวิศวกรโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1504 ...
 • type-icon

  ตรวจสอบแรงดึงของลวดอัดแรงที่อยู่ภายในคานรูปกล่องของโครงสร้างทางพิเศษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณเสาตอม่อที่ 11/22 ทางพิเศษบูรพาวิถี กม. 11+800 

  นคร ภู่วโรดม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ผลการตรวจวัดแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานรูปกล่องของทางพิเศษบูรพาวิถี เสาตอม่อที่ 11/22 วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 วิธีที่ใช้ในการหาค่าแรงดึงใช้หลักการตรวจวัดค่าความถี่ธรรมชาติของลวดอัดแรง และพิจารณาค่าความแข็งเชิงดัดของลวดอัดแรงในการหาแรงดึงและปรับแก้ค่าแรงดึง โดยการประยุกต์ใช้สมการจากทฤษฎีสตริง (เส้นลวดตึง) ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างแรงดึงของลวดอัดแรงในคานสะพานช่วงที่ถูกเพลิงไหม้ เมื่อเปรียบเที ...
 • type-icon

  ตรวจสอบและประเมินโครงสร้างสะพานกรมทางหลวง 

  สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการตรวจวัดที่เป็นมาตรการหนึ่งในการวางแผนการเคลื่อนผ่านรถบรรทุกน้ำหนักพิเศษเพื่อขนส่งอุปกรณ์ Generator สำหรับนำไปก่อสร้างโรงงานกำเนิดไฟฟ้าไปยังประเทศ สปป. ลาว ตามสายทางที่ได้ขออนุญาตพิเศษจากกรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ในขั้นต้นได้มีการวางเส้นทางการเดินรถผ่านสะพานอันประกอบไปด้วย สะพานข้ามแม่น้ำวังทอง Box Beam - Span Test 10 ม. , สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย I-Girder - Span Test 30 ม., สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย Slab Type - Span Test 10 ม., สะพานข้ามคลองตรอน กม. 25+971 Plank Slab - Span ...
 • type-icon

  ตรวจสอบสภาพความเสียหายของ Pier Segment โครงการก่อสร้าง ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (สัญญาที่ 3) 

  สายันต์ ศิริมนตรี (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  Pier segment ของสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (สัญญาที่ 3) ได้เกิดการแตกร้าวจึงเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยต่อการใช้งานของโครงสร้างสะพาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา ได้ติดต่อมายังสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทำการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่า การแตกร้าวเสียหายเกิดจากการยกสะพานชั่วคราวที่บริเวณ Pier segment เพื่อทำการ Grout ในส่วน Bearing ของสะพาน โดยแผ่นเหล็กรองแม่แรงในการยกมีขนาดเล็กจนเกินไปทำให้เกิด Bearing stress ในคอนกรีตสูง เกิดการยุบตัวและการแตกร้าวของคอนกรีต ...
 • type-icon

  ติดตั้งเครื่องมือและพัฒนา ระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการสั่นสะเทือน ของอาคารหอบังคับการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ 

  นคร ภู่วโรดม; Nakhorn Poovarodom (2015-10-15)

  การสั่นสะเทือนของอาคารสูงและมีลักษณะชะลูดอาจเป็นประเด็นที่ต้องพิจาณาเพื่อการประเมินความมั่นคงของโครงสร้างและการใช้งานของอาคารเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่สบาย สำหรับอาคาร ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นอาคารหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงประมาณ 140 เมตร มีแกนคอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงกระบอกค่อนข้าง สม่ำเสมอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.3 เมตรและหนา 0.7 เมตร โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้สนใจในการดำเนินการตรวจติดตามการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบ ที่อาจ ...
 • type-icon

  ติดตามประเมินผลการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์) 

  สามชาย ศรีสันต์; พรพรรณ วีระปรียากูร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หลายรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 รวม 66 ศูนย์ โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างศึกษา 18 ศูนย์ ที่เป็นตัวแทนของ 8 ประเภท ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ศึกษากระบวนการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ รวมทั้งบทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้พบว่าศูนย์การเรียนรู้ที ...
 • type-icon

  ติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 

  ระพีพรรณ คำหอม (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการเด็กแรกเกิดใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) ความสอดคล้องของการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนกับคุณสมบัติที่กำหนด และ 3) เพื่อประเมินผลกระทบจากการจ่ายเงินผ่านระบบ e-payment ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 19,362 คน การเก็บข้อมูล 4 ภาค 66 จังหวัด ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน และสร้างสวัสดิการพื้นฐานเด็ก ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์; คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนติดตามและส่วนประเมินผลโครงการตามกรอบ Logic Model โดยติดตามโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำนวน 41 โครงการจาก 3 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยจากผลการติดตามโครงการพบว่า 40 โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถสร้างผลผลิตได้ตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ และบางโครงการสร้างผลผลิตได้มากกว่าจำนวนที่กำหนด และ 1 ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยหลากหลายโครงการภายใต้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อชี้วัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ โดยการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแบ่งการติดตามและประเมินผลโดยใช้กรอบการประเมินที่แตกต่างกันตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจำแนกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ...
 • type-icon

  เตรียมโฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับเส้นใยไมซีเลียมสังเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นถ้วยและฝาปิดสำหรับเครื่องดื่มร้อน 

  ชิราวุฒิ เพชรเย็น (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมและการวิเคราะห์วัสดุเชิงประกอบมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์/ไททาเนียมไดออกไซด์ โดยการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบด้วยวิธีการโซลเจล (sol-gel) เพื่อนำไปปรับปรุงขั้วไฟฟ้าใช้งานที่ขึ้นรูปด้วยวิธีพิมพ์สกรีน ซึ่งการสังเคราะห์ใช้อัตราส่วนของมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์/ไททาเนียมไดออกไซด์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1:1 1:2 และ 2:1 จากนั้นเผาที่อุณหภูมิ 450 500 550 600 650 องศาเซลเซียส และศึกษาการนำไฟฟ้าด้วยวิธีไซคลิกโวแทมเมตรี โดยจะเปรียบเทียบขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเชิงประกอบกับขั้วไฟฟ้าเปล่า และขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้ ...