Now showing items 222-241 of 603

 • type-icon

  จ้างพัฒนาเว็บท่าและเว็บไซต์หน่วยงาน ของ สสวท. และให้บริการระบบเว็บไซต์ 

  จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์; Teeravaraprug, Jirarat (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดพันธกิจให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง ในการดำเนินการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้องค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานดังกล่าวของ สสวท. สามารถกระจายสู่ผู้รับได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย โดยไม่จำกัดเวลา ดังนั้นจึงได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานโครงการจ้างพัฒนาเว็บท่าและเว็บไซต์หน่วยงาน สสวท. และให้บริการระบบเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซ ...
 • type-icon

  จ้างวิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทยออนไลน์ 

  ธนารักษ์ ธีระมั่นคง; Thanaruk Theeramunkong (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น จึงได้จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย และให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย ในพุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทย ในระบบออนไลน์ (online) เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ...
 • type-icon

  จ้างสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

  ศิลปชัย ถิรวิทยาคม; Silpachai Thirawittayakom (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียรวมจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2556 มาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556 โดยได้กำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งข้อมูลของแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง 3 ประเภทที่เทศบาลเมืองหัวหินมีอยู่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนเท่านั้น จึงได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึก ...
 • type-icon

  จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 16 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในประเทศได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้แล้ว เป้าหมายที่ 16 ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมฉบับที่ 3 อย่างไรก็ตาม การจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไปพร้อมกัน จำเป็นจะต้องมีแผนที่นำทาง (Road Map) ที่สามารถบูรณาการเป้าหมายของทุกนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังช่วยให้เกิดประสิทธิภ ...
 • type-icon

  จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในการดำเนินงาน ข้อมูลจากตัวชี้วัดสามารถวิเคราะห์ถึงการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายกำหนด ตัวชี้วัดที่ดีจะเป็นข้อมูลสำคัญให้กับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจวางแผนนโยบายและบริหารงานพัฒนาสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือวางแผนปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในรายงานวิจัยนี้จึงพยายามที่จะสะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยผ่านตัวชี้วัดซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับชาติกำหนดไว้มี ...
 • type-icon

  ช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายภายหลังการทดสอบรากหนึ่งหน่วยสำหรับกระบวนการอัตตสหสัมพันธ์ 

  วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล; Wararit Panichkitkosolkul (2015-10-12)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายภายหลังการทดสอบรากหนึ่งหน่วยสำหรับกระบวนการอัตตสหสัมพันธ์ โดยใช้วิธีบูตสแตรปของไค และเดวีส์ (Cai and Davies, 2012) (วิธี SB) และเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมและความกว้างเฉลี่ยของช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายกับช่วงพยากรณ์บูตสแตรปของทอมป์ และสคูคานี (Thombs and Schucany, 1990) (วิธี TS) ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ กระบวนการ AR(1) ช่วงพยากรณ์ล่วงหน้า 1, 2 และ 3 คาบเวลาโดยใช้วิธี SB ให้ค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมมากกว่าช่วงพยากรณ์โดยใช้วิธี ...
 • type-icon

  ดำเนินการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

  ณัฐพล แสงอรุณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการวิจัย “การสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด” มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลตาม (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด (2) เพื่อสร้างตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินผลการบังคับใช้ตาม (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติดและวิธีการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริงของการดำเนินงานตามร่างกฎหมายดังกล่าว และ (3) เพื่อประเมินควา ...
 • type-icon

  ด้านสารสนเทศประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนั ...
 • type-icon

  ด้านสารสนเทศประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสน ...
 • type-icon

  ด้านสารสนเทศประจำกรม 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  เนื่องจากปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Hardware, Software, Application และ Database อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุ้มค่า และสอดคล้องกับระบบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแลระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับส ...
 • type-icon

  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร; บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งงานด้านการเจรจาการค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการบริการประชาชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ นอกจากจะต้องสนับสนุนภารกิจของกรมฯ สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ อาทิเช่น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน IPv6 ประเทศไทย ...
 • type-icon

  ตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างเสาผนังรับแรงเฉือนและฐานราก อาคารอำนวยการของสถาบันการบินพลเรือน เพื่อยืนยันความถูกต้องของการออกแบบ 

  สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  ด้วยบริษัท อี เอม เอส คอนซัลแตนท์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารอำนวยการ สถาบันการบินพลเรือน และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ รายละเอียดโครงสร้าง เสา ผนังรับแรงเฉือน และ ฐานราก ทั้งนี้โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องสามารถต้านทานน้ำหนักบรรทุกได้โดยปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่างานก่อสร้างโดยรวม ทาง บริษัท อี เอม เอส คอนซัลแตนท์ ได้ติดต่อมายัง สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทำการตรวจสอบแบบและรายการคำนวณดังกล่าว ทางผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี วุฒิวิศวกรโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1504 ...
 • type-icon

  ตรวจสอบสภาพความเสียหายของ Pier Segment โครงการก่อสร้าง ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (สัญญาที่ 3) 

  สายันต์ ศิริมนตรี (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  Pier segment ของสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ในโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (สัญญาที่ 3) ได้เกิดการแตกร้าวจึงเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยต่อการใช้งานของโครงสร้างสะพาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา ได้ติดต่อมายังสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทำการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่า การแตกร้าวเสียหายเกิดจากการยกสะพานชั่วคราวที่บริเวณ Pier segment เพื่อทำการ Grout ในส่วน Bearing ของสะพาน โดยแผ่นเหล็กรองแม่แรงในการยกมีขนาดเล็กจนเกินไปทำให้เกิด Bearing stress ในคอนกรีตสูง เกิดการยุบตัวและการแตกร้าวของคอนกรีต ...
 • type-icon

  ตรวจสอบแรงดึงของลวดอัดแรงที่อยู่ภายในคานรูปกล่องของโครงสร้างทางพิเศษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณเสาตอม่อที่ 11/22 ทางพิเศษบูรพาวิถี กม. 11+800 

  นคร ภู่วโรดม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ผลการตรวจวัดแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานรูปกล่องของทางพิเศษบูรพาวิถี เสาตอม่อที่ 11/22 วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 วิธีที่ใช้ในการหาค่าแรงดึงใช้หลักการตรวจวัดค่าความถี่ธรรมชาติของลวดอัดแรง และพิจารณาค่าความแข็งเชิงดัดของลวดอัดแรงในการหาแรงดึงและปรับแก้ค่าแรงดึง โดยการประยุกต์ใช้สมการจากทฤษฎีสตริง (เส้นลวดตึง) ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างแรงดึงของลวดอัดแรงในคานสะพานช่วงที่ถูกเพลิงไหม้ เมื่อเปรียบเที ...
 • type-icon

  ตรวจสอบและประเมินโครงสร้างสะพานกรมทางหลวง 

  สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการตรวจวัดที่เป็นมาตรการหนึ่งในการวางแผนการเคลื่อนผ่านรถบรรทุกน้ำหนักพิเศษเพื่อขนส่งอุปกรณ์ Generator สำหรับนำไปก่อสร้างโรงงานกำเนิดไฟฟ้าไปยังประเทศ สปป. ลาว ตามสายทางที่ได้ขออนุญาตพิเศษจากกรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ในขั้นต้นได้มีการวางเส้นทางการเดินรถผ่านสะพานอันประกอบไปด้วย สะพานข้ามแม่น้ำวังทอง Box Beam - Span Test 10 ม. , สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย I-Girder - Span Test 30 ม., สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย Slab Type - Span Test 10 ม., สะพานข้ามคลองตรอน กม. 25+971 Plank Slab - Span ...
 • type-icon

  ติดตั้งเครื่องมือและพัฒนา ระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการสั่นสะเทือน ของอาคารหอบังคับการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ 

  นคร ภู่วโรดม; Nakhorn Poovarodom (2015-10-15)

  การสั่นสะเทือนของอาคารสูงและมีลักษณะชะลูดอาจเป็นประเด็นที่ต้องพิจาณาเพื่อการประเมินความมั่นคงของโครงสร้างและการใช้งานของอาคารเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่สบาย สำหรับอาคาร ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นอาคารหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงประมาณ 140 เมตร มีแกนคอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงกระบอกค่อนข้าง สม่ำเสมอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.3 เมตรและหนา 0.7 เมตร โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้สนใจในการดำเนินการตรวจติดตามการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบ ที่อาจ ...
 • type-icon

  ติดตามประเมินผลการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์) 

  สามชาย ศรีสันต์; พรพรรณ วีระปรียากูร (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หลายรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 รวม 66 ศูนย์ โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างศึกษา 18 ศูนย์ ที่เป็นตัวแทนของ 8 ประเภท ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ศึกษากระบวนการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ รวมทั้งบทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้พบว่าศูนย์การเรียนรู้ที ...
 • type-icon

  ติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 

  ระพีพรรณ คำหอม (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการเด็กแรกเกิดใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) ความสอดคล้องของการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนกับคุณสมบัติที่กำหนด และ 3) เพื่อประเมินผลกระทบจากการจ่ายเงินผ่านระบบ e-payment ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 19,362 คน การเก็บข้อมูล 4 ภาค 66 จังหวัด ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน และสร้างสวัสดิการพื้นฐานเด็ก ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์; คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนติดตามและส่วนประเมินผลโครงการตามกรอบ Logic Model โดยติดตามโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำนวน 41 โครงการจาก 3 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยจากผลการติดตามโครงการพบว่า 40 โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถสร้างผลผลิตได้ตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ และบางโครงการสร้างผลผลิตได้มากกว่าจำนวนที่กำหนด และ 1 ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยหลากหลายโครงการภายใต้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อชี้วัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ โดยการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแบ่งการติดตามและประเมินผลโดยใช้กรอบการประเมินที่แตกต่างกันตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจำแนกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ...