Now showing items 148-167 of 600

 • type-icon

  จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ปี 2558 

  ไพรัช อุศุภรัตน์; Usubharatana, Phairat (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพสินค้าและระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะโลกที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การค้าของ WTO สำหรับการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีแนวโน้มการใช้น้ำในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับการผลิตจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ โดยการใช้น้ำอาจมาจากกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมในรูปของน้ำเสียที่อุตสาหกรรมต้องทำการบำบัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับร่องรอยการใช้น้ำ หรือ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากการผลิตผลิตภัณฑ์ (water footprint of product) จึงเป็นโอกาสให้เกิดก ...
 • type-icon

  จัดจ้างที่ปรึกษาด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2556 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์; Taweesak Kijkanjanarat (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2013)

  โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นโครงการที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อให้ดำเนินงานตามขอบเขตงาน ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา พ.ศ. 2557 – 2563 เพื่อให้รัฐสภามีกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถขับเคลื่อนรัฐสภาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Parliament 2. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 – 2560 ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ...
 • type-icon

  จัดจ้างที่ปรึกษาถอดแบบโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาการจัดทำน้ำหนักดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 

  ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล; Jearsiripongkul, Thira (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  อุตสาหกรรมการก่อสร้างในปี 2553 มีมูลค่าการลงทุนภาคการก่อสร้างทั่วประเทศโดยรวมเท่ากับ 896,772 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างภาครัฐ 487,421 ล้านบาท และการก่อสร้างภาคเอกชน 409,351 ล้านบาท เมื่อเปรียบกับปี 2552 พบว่า มูลค่าการก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างทั่วประเทศจํานวน 169,595 ราย เป็นการก่อสร้างใหม่ 166,648 ราย และเป็นการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารจำนวน 2,947 ราย ในการอนุญาตก่อสร้างดังกล่าวนั้นมีทั้งที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมดัดแปลง โดยคิดเป็นมูลค่างานก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนรวมทั้งสิ้น 841,942 ...
 • type-icon

  จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย Product Safety ประจำปีงบประมาณ 2556 

  อนันต์ จันทรโอภากร (2015)

  จากข่าวสารที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีสินค้าจำนวนมากที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน สินค้าที่เป็นต้นเหตุจำนวนหนึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้าของไทยบางราย แม้พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมาจะได้บัญญัติว่า ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เป็นกฎหมายที่เน้นการกำกับดูแลสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น กฎหมายอาหาร กฎหมายยา และกฎหมายเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ นอกจากจะเป ...
 • type-icon

  จัดจ้างวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเครื่อง Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

  สายสุรีย์ ประทีปทองคำ; ภานุมาศ ทองอยู่ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  เทคนิคเอ็นเอ็มอาร์สเปคโตรสโคปีเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากที่สุด เทคนิคหนึ่ง โดยเฉพาะในการตรวจสอบโครงสร้างสารอินทรีย์ เพราะเทคนิคดังกล่าว สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อของอะตอม รวมถึงการจัดเรียงตัวของหมู่แทนที่ในที่ว่างของโครงสร้างรวมถึงการจัดเรียงตัวของหมู่แทนที่ในที่ว่างของโครงสร้างสารประกอบต่างๆ จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ การตรวจสอบโครงสร้าง สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโปรตอนเอ็นเอมอาร์ จำนวน 50 ตัวอย่าง และ เทคนิคคาร์บอนสิบสามเอ็นเอมอาร์ จำนวน 20 ตัวอย่าง NMR spectroscopy is one of the most commonly used methods ...
 • type-icon

  จัดตั้งหน่วยธุรกิจหรือบริษัทในเครือเพื่อตอบสนองการลงทุนในต่างประเทศ 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ; Rohitratana, Kaewta (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญต่อการขยายกิจการเพื่อการเติบโตขององค์กรตามการวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ที่จะก่อให้เกิดการเข้าสู่ภาวการณ์เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Single Production Based) และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ภายในปี 2558 ภายใต้กรอบข้อตก ...
 • type-icon

  จัดทำกรอบแนวคิดแผนการปรับปรุงการจัดองค์กรกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศ 

  จตุรนต์ ถิระวัฒน์; Thirawat, Jaturon (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเน้นระบบที่สมดุลของการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล แต่จากทางปฏิบัติของประเทศไทยตามระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาสำคัญต่าง ๆ อันเกิดจากการทับซ้อนของอำนาจในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับบางประเทศในแง่ขององค์กร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ทำให้ทราบถึงรูปแบบและแนวทางที่เป็นไปได้อันจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้อยู่และจัดทำกรอบแนวคิดแผนการปรับปรุงการจัดองค์กรกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศไทย โดยประการแรกให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ...
 • type-icon

  จัดทำคลังข้อมูลทางหลวงชนบท (Data Warehouse) 

  ปกรณ์ เสริมสุข (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556)

  กรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลรับผิดชอบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้ใช้การได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตามวิสัยทัศน์ “พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” และพันธกิจ “พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม ...
 • type-icon

  จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 

  หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จึงเป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นการวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่ปล่อยจากกิจกรรม ...
 • type-icon

  จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2559 

  หาญพล พึ่งรัศมี (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ มีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) เป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม คำนวณให้อยู่ในหน่วย “คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า” (CO2 equivalent) ซึ่งทำให้ทราบว่าองค์กรนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระ ...
 • type-icon

  จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

  ภาคภูมิ ฤกขะเมธ; ศิกานต์ อิสสระชัยยศ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  โครงการจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive Budgeting: GRB) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) พัฒนาร่างคู่มือและทดลองนำร่างคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้มีผลผลิตที่เกิดขึ้น ได้แก่ คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ...
 • type-icon

  จัดทำชุดข้อมูลต้นแบบแสดงที่ตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) 

  จักรพันธุ์ ชวนอาษา; Chuanasa, Jakkrapun (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  จากภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนดำเนินภารกิจการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ปัจจุบันศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเกิดองค์ความรู้ประสบการณ์ ดำเนินงานตามภารกิจควบคู่ ไปกับภารกิจเดิมของแต่ละองค์กร ในปัจจุบันหน่วยรับเรื่องร้อ ...
 • type-icon

  จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างให้เช่าและประเภทธุรกิจในพื้นที่เจริญกรุง-คลองสาน 

  พีรดร แก้วลาย; ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  การจัดงาน Bangkok Design Week ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการก่อให้เกิดการสนับสนุนผู้ประกอบการ นักออกแบบ และชุมชนในพื้นที่ ทั้งในด้านของการพัฒนากายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจัดเตรียมงานที่มีศักยภาพ และเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้น โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างให้เช่า และประเภทธุรกิจในพื้นที่เจริญกรุง-คลองสานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดรายละเอียดในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งในเชิงกายภาพของพื้นที่ และรูปแบบหรือประเภทธุรกิจในพื้นที่สำหรับการจัดทำ ...
 • type-icon

  จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

  ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านการขนส่งและจราจร และการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรสำหรับการพัฒนาตัวชี้วัด ขั้นตอนของการศึกษาเริ่มจากการทบทวน/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของนโยบายแผนยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ การทบทวนตัวชี้วัดด้านการขนส่งและจราจรของต่างประเทศ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล รวมถึงการทบทวนตัวชี้วัดประสิท ...
 • type-icon

  จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

  พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์; ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์; Intarapaiboon, Peerasak; Bumrungsup, Chinnaphong (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)

  ดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัดสามารถใช้เป็นเครื่องวัดสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอุตสาหกรรมระดับประเทศได้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดให้โรงงานรายงานข้อมูลการผลิตต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สสอ.) ทุกเดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ในโครงการนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลการผลิต และประมวลดัชนีแบบออนไลน์ ได้ถูกพัฒนาขึ้น และนำระบบนี้ไปทดสอบกับ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยดัชนีอุตสาหกรรมที่ประมวลได้จากระบบประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ...
 • type-icon

  จัดทำมาตรการส่งเสริมเเละเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล; Rungruangphon, Witawat (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  จากวิสัยทัศน์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ สสว. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรงและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน SMEs ในพื้นที่ชายแดนของไทยต่างๆ ประสบปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
 • type-icon

  จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 - 2565 

  สุทธิกร กิ่งแก้ว; Kingkaew, Suthikorn (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)
 • type-icon

  จัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 

  ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  งานวิจัย เรื่อง โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไทย และจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ (1) ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารยุทธศาสตร์และน ...
 • type-icon

  จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคอย่างมีส่วนร่วมที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1.) ผู้บริหารและเจ้าหน้ ...
 • type-icon

  จัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลอาเซียน เพื่อจัดทำระบบคลังข้อมูลดิจิทัล 

  วิลาศ วูวงศ์ (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), 2013)

  โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ทางด้านคลังข้อมูลสถาบัน (IR: Institutional Repository) ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อใช้ใน การจัดเก็บ สงวนรักษา และค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลของห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยปัจจุบัน ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บประกอบด้วย หนังสือ วารสาร รายงาน บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารนำเสนอ และวิดีทัศน์ ...